→ 
A
A
A
 

Дисципліни вільного вибору 274 - Автомобільний транспорт

Студенти Коледжу відповідно до статті 62 пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для рівня вищої освіти ОС «Бакалавар».

При цьому здобувачі вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти за погодженням з керівником відділення та профілюючої кафедри

Нижче наведено перелік вибіркових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж».

Викладання вибіркових дисциплін забезпечують науково-педагогічні та педагогічні працівники коледжу, назви яких зазначено у переліку вибіркових дисциплін. 

Здобувачі вищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку 23 вибіркових дисциплін.

Перелік вибіркових дисциплін

 

Результати вибору дисциплін 2018 р.

Результати вибору дисциплін 2019 р.