(03548) 2-24-82     096 760 79 16  batcnubip@nubip.edu.ua

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

        logo icon purple small logo icon purple small
 
A
A
A

Освітній процес

Існує єдина насолода в житті – навчатися…
Франческо Петрарка

 

Заступник директора з навчальної роботи

викладач вищої категорії, методист

Олег КАЛАТАЛО

Контакти

  Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 
  Робочий кабінет: Корпус №1 (головний корпус), 3-поверх, №316 
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
  Тел: (03548) 2-40-90

 

Основним завданням освітнього процесу у ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний коледж» є цілеспрямована і планомірна підготовка майбутніх фахівців до творчої життєдіяльності у сучасному суспільстві. 

Освітній процес - це система організації навчально-виховної діяльності, в основу якої покладено органічну єдність і взаємозв'язок викладання (діяльність викладача) і учіння (діяльність студента), спрямованих на досягнення цілей навчання, розвитку особистості студента, його підготовки до професійної діяльності.

Навчання у ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний коледж» здійснюється за денною (здобуття певного рівня освіти з відривом від виробництва) та заочною (здобуття певного рівня освіти без відриву від виробництва і передбачає, як правило, дві лабораторно-екзаменаційні сесії, тривалість яких регламентована Законом України «Про відпустки» терміном 30-40 календарних днів, а у міжсесійний період регламентується індивідуальними можливостями та здатністю студента самостійно опрацьовувати індивідуальний план) формами навчання.

Зміст освіти - науково обґрунтована система дидактичного та методично сформованого навчального матеріалу для різних освітніх програм.

Складовим змісту освіти є нормативний та вибірковий компоненти. Нормативний компонент змісту освіти визначають відповідні державні стандарти освіти, а вибірковий - навчальний заклад.

Зміст освіти визначають також освітньо-професійна програма підготовки, структурно-логічна схема, навчальні програми дисциплін (силабуси), інші нормативні акти органів державного управління освітою та навчального закладу; його відображено у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах і дидактичних засобах.

Освітньо-професійна програма містить перелік нормативних навчальних дисциплін із зазначенням загального обсягу часу (в годинах) для аудиторних занять і самостійної роботи студентів, який відведено для їх вивчення, та форм підсумкового контролю з кожної навчальної дисципліни.

Співвідношення між часом для аудиторних занять і самостійною роботою студентів, форми і періодичність проміжного контролю визначено в навчальному плані ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний коледж».

Структурно-логічна схема підготовки визначає науково-методичне структурування процесу реалізації освітньо-професійної програми (послідовність вивчення навчальних дисциплін, форми і періодичність виконання індивідуальних завдань та проведення контролю).

Зміст освіти закріплюється державними документами та на­вчально-методичними комплексами. Це навчальні плани, на­вчальні програми, підручники, посібники.

Навчальний план – основний нормативний документ (стан­дарт) навчального закладу, що складається на підставі освітньо-професійної програми і структурно-логічної схеми підго­товки фахівців та визначає організацію їх освітньої діяльності. Навчальним планом охоплено: графік процесу навчання; перелік та обсяг навчальних дисциплін; послідовність їх вивчення; кон­кретні форми проведення занять (лекції, семінари, лабораторні тощо) та їх обсяг; форми проведення підсумкового контролю (ек­замен, залік, диференційований залік); порядок проведення прак­тик, їх види; обсяг часу, відведеного на самостійну роботу сту­дентів; кількість курсових робіт, які виконує студент за період навчання; зміст і форми державної атестації. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

Освітній процес здійснюється в таких формах: навчальні заняття (лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація), виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Організація навчальних занять регулюється розкладом занять за семестрами та річним графіком навчального процесу.

Самостійна робота студента (СРС) - це самостійна діяльність-учіння студента, яку науково-педагогічний (педагогічний) працівник планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем науково-педагогічного (педагогічного) працівника без його прямої участі. Час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Студентам першого курсу потрібно адаптуватися до самостійної навчальної роботи. Тому студенти-першокурсники мають пристосуватися до умов життя і діяльності у навчальному закладі. Для цього науково-педагогічні (педагогічні) працівники ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний коледж» надають цілеспрямовану педагогічну допомогу, насамперед це  уважне ставлення до студента, який відчуває психологічний дискомфорт, незручність, ніяковість, невпевненість.

Практична підготовка студентів – це обов’язковий компонент освітньої програми для здобуття спеціальності, що має на меті набуття студентом професійних навиків та вмінь. Вона здійснюється на передових сучасних підприємствах під організаційно-методичним керівництвом науково-педагогічного (педагогічного) працівника та спеціаліста підприємства.

Екзамени  проводяться з метою оцінки знань студентів з навчальних дисциплін, їхнього вміння творчо використовувати набуті знання для вирішення практичних завдань професійного спрямування. Екзамени складаються протягом екзаменаційних сесій відповідно до графіку навчального процесу.

Заліки є формою перевірки успішності виконання лабораторних і практичних робіт, засвоєння студентами навчального матеріалу з окремих частин навчальних дисциплін, виконання та захисту курсових проектів (робіт), проходження навчальних і виробничих практик. Складання заліків з лабораторних робіт і практичних занять закінчується до початку екзаменаційної сесії. Диференційовані заліки з курсових проектів (робіт) виставляються на підставі оцінки їх якості та результатів захисту перед комісією у складі двох науково-педагогічних (педагогічних) працівників, з обов’язковою участю безпосереднього керівника проекту (роботи).

Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки. Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс і рік.

Ступенева система підготовки фахівців

sso

 

Освітні програми

Edu pogram

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У КОЛЕДЖІ

  Детальніше...


Каталог щоденних розкладів занять

2021-2022 навчальний рік

schedule clock college

   Перейти до каталогу

Обговорення проєктів

 

Освітній процес на період пандемії Covid-19

ІНСТРУКЦІЯ щодо організації та проведення протиепідемічних заходів у закладі освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Детальніше...

Рекомендований алгоритм дій у разі виявлення ознак гострого респіраторного захворювання у студентів, викладачів чи співробітників

Детальніше...

Умови, правила, рекомендації щодо організації освітнього процесу на період карантину 2020

Детальніше...

КАРАНТИН: ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Детальніше...

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯПлатформа MOODLE


Електронна бібліотека


Щоденний розклад занять