Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

A
A
A
Існує єдина насолода в житті – навчатися…
Франческо Петрарка

 

Заступник директора з навчальної роботи

викладач вищої категорії, методист

Олег КАЛАТАЛО

Контакти

  Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 
  Робочий кабінет: Корпус №1 (головний корпус), 3-поверх, №314 
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Тел: (03548) 2-40-90

 

Основним завданням освітнього процесу у ВСП «Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» є цілеспрямована і планомірна підготовка майбутніх фахівців до творчої життєдіяльності у сучасному суспільстві. 

Освітній процес - це система організації освітньої діяльності, в основу якої покладено органічну єдність і взаємозв'язок викладання (діяльність викладача) і учіння (діяльність студента), спрямованих на досягнення цілей навчання, розвитку особистості здобувача освіти, його підготовки до професійної діяльності.

Навчання у ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБІП України» здійснюється за інституційною (очною (денною), дистанційною) та дуальною формами здобуття освіти.

Зміст освіти - науково обґрунтована система дидактичного та методично сформованого навчального матеріалу для різних освітніх програм.

Складовим змісту освіти є нормативний та вибірковий компоненти. Нормативний компонент змісту освіти визначають відповідні державні стандарти освіти, а вибірковий - навчальний заклад (вибір здійснює здобувач освіти).

Зміст освіти визначають також освітньо-професійна програма підготовки, структурно-логічна схема, навчальні програми дисциплін (силабуси), інші нормативні акти органів державного управління освітою та навчального закладу; його відображено у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах і дидактичних засобах.

Освітньо-професійна програма містить перелік навчальних дисциплін із зазначенням загального обсягу часу (в годинах) для аудиторних занять і самостійної роботи студентів, який відведено для їх вивчення, та форм підсумкового контролю з кожної навчальної дисципліни.

Співвідношення між часом для аудиторних занять і самостійною роботою студентів, форми і періодичність проміжного контролю визначено в навчальному плані ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБІП України».

Структурно-логічна схема підготовки визначає науково-методичне структурування процесу реалізації освітньо-професійної програми (послідовність вивчення навчальних дисциплін, форми і періодичність виконання індивідуальних завдань та проведення контролю).

Зміст освіти закріплюється державними документами та на­вчально-методичними комплексами. Це навчальні плани, на­вчальні програми, підручники, посібники тощо.

Навчальний план – основний нормативний документ (стан­дарт) навчального закладу, що складається на підставі освітньо-професійної програми і структурно-логічної схеми підго­товки фахівців та визначає організацію їх освітньої діяльності. Навчальним планом охоплено: графік процесу навчання; перелік та обсяг навчальних дисциплін; послідовність їх вивчення; кон­кретні форми проведення занять (лекції, семінари, лабораторні тощо) та їх обсяг; форми проведення підсумкового контролю (ек­замен, залік, диференційований залік); порядок проведення прак­тик, їх види; обсяг часу, відведеного на самостійну роботу сту­дентів; кількість курсових робіт, які виконує студент за період навчання; зміст і форми державної атестації. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

Освітній процес здійснюється в таких формах: навчальні заняття (лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація), виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Організація навчальних занять регулюється розкладом занять за семестрами та річним графіком освітнього процесу.

Самостійна робота студента (СРС) - це самостійна діяльність-учіння студента, яку педагогічний/науково-педагогічний працівник планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем педагогічного/науково-педагогічного працівника без його прямої участі. Час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Студентам першого курсу потрібно адаптуватися до самостійної навчальної роботи. Тому студенти-першокурсники мають пристосуватися до умов життя і діяльності у навчальному закладі. Для цього педагогічні/науково-педагогічні працівники ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБІП України» надають цілеспрямовану педагогічну допомогу, насамперед це  уважне ставлення до студента, який відчуває психологічний дискомфорт, незручність, ніяковість, невпевненість.

Практична підготовка студентів – це обов’язковий компонент освітньої програми для здобуття спеціальності, що має на меті набуття студентом професійних навиків та вмінь. Вона здійснюється на передових сучасних підприємствах під організаційно-методичним керівництвом педагогічного/науково-педагогічного працівника та спеціаліста підприємства.

Екзамени  проводяться з метою оцінки знань студентів з навчальних дисциплін, їхнього вміння творчо використовувати набуті знання для вирішення практичних завдань професійного спрямування. Екзамени складаються протягом екзаменаційних сесій відповідно до графіку навчального процесу.

Заліки є формою перевірки успішності виконання лабораторних і практичних робіт, засвоєння студентами навчального матеріалу з окремих частин навчальних дисциплін, виконання та захисту курсових проєктів (робіт), проходження навчальних і виробничих практик. Складання заліків з лабораторних робіт і практичних занять закінчується до початку екзаменаційної сесії. Диференційовані заліки з курсових проектів (робіт) виставляються на підставі оцінки їх якості та результатів захисту перед комісією у складі двох педагогічних/науково-педагогічних працівників, з обов’язковою участю безпосереднього керівника проєкту (роботи).

Навчальний час здобувача освіти визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для виконання програми підготовки. Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс і рік.

 

Приєднуйтеся до нас

    

 

Шановні ВИКЛАДАЧІ!
Інформаційні матеріали на сайт Коледжу необхідно надсилати на поштову скриньку
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

НАШІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИЕкономіка
Первинні посади:
 • диспетчер виробництва
 • технік з планування
 • технік з підготовки виробництва
 • технік з нормування праці
 • ревізор з економічних питань
 • організатор діловодства
Облік і оподаткування
Первинні посади:
 • технік з планування
 • бухгалтер
 • касир-експерт
 • інспектор з інвентаризації
 • інспектор-ревізор
 • фінансовий менеджер
 • аудитор
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Первинні посади:
 • фінансовий менеджер
 • фінансист в банках
 • головний бухгалтер
 • директор страхових компаній
 • фахівець з цінних паперів
 • дилер
Підприємництво та торгівля
Первинні посади:
 • директор підприємства
 • керівник магазину
 • менеджер з торгівлі
 • фахівець з біржової торгівлі
 • керівник магазину
 • комерсант
 • торговельний брокер
Екологія
Первинні посади:
 • Таксидерміст
 • Фахівець з біотехнології
 • Асистент біолога
 • Асистент хіміка
 • Технік-лаборант (біологічні дослідження)
Комп’ютерна інженерія
Первинні посади:
 • Технік програміст
 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з комп’ютерної графіки(дизайну)
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Первинні посади:
 • технік-електрик
 • електрик дільниці
 • електрик цеху
 • електродиспетчер
 • електромеханік
 • електромеханік дільниці
Садово-паркове господарство
Первинні посади:
 • завідувач розсадника
 • керівник у лісовому господарстві
 • керівник у природно-заповідній справі
 • майстер зеленого господарства
Агроінженерія
Первинні посади:
 • завідувач майстерні
 • керуючий дільницею (сільськогосподарською)
 • технік з механізації процесів
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
 • слюсар з паливної апаратури
Автомобільний транспорт
Первинні посади:
 • механік автомобільної колони
 • механік з ремонту транспорту
 • начальник відділу транспорту
 • майстер з ремонту транспорту
 • начальник майстерні
Соціальна робота
Первинні посади:
 • Соціальний працівник
 • Фахівець із соціальної допомоги вдома
 • Фахівець із соціальної роботи
 • Асистент викладача із соціальної педагогіки
 • Інспектор з соціальної допомоги

 

© 2024 Your Company. Designed By JoomShaper

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua

 
 

Навігація