ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

A
A
A

Програма розвитку ВCП "Бережанський фаховий коледж НУБіП України"

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ  ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ на 2015-2020 роки «ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2020»

Програма розвитку ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний коледж". Заходи реалізації на 2020 рік

План реалізації програми "Голосіївська ініціатива — 2020" на 2020 рік 

Стан виконання реалізації програми «Голосіївська ініціатива-2020» за 2015-2020 роки ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж»

План реалізації програми «Голосіївська ініціатива-2025» на 2021 рік ВСП «Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

на 2021-2025 роки

«ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2025»

Національний університет біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП, Університет) має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету відповідно до постанови Верховної Ради України від 29 липня 1994 р. №158/94-ВР «Про Національний аграрний університет»

Університет розпочав свій шлях із створення 30 вересня 1898 року сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту. Внаслідок наступних організаційних перетворень Київський сільськогосподарський інститут у 1954 році було об’єднано з Українським лісогосподарським інститутом та створено єдиний навчальний заклад - Українську сільськогосподарську академію. У 1957 році в її структуру введено Київський ветеринарний інститут, який теж бере свій початок з ветеринарного факультету КПІ. Упродовж наступних років на базі академії у серпні 1992 року створено Український державний аграрний університет, який відповідно до постанови Верховної Ради України № 158 від 29 липня 1994 року змінив назву на Національний аграрний університет. З 30 жовтня 2008 року заклад має назву Національний університет біоресурсів і природокористування України.

За понад 120-річну історію існування Університету в його стінах підготовлені десятки відомих українських політиків та громадських діячів, тисячі вчених, педагогів, керівників підприємств, організацій і установ, десятки тисяч фахівців-виробничників, які є гордістю Університету та всієї держави.

Для виконання покладених на Університет статутних функцій з формування національної еліти України, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для органів державного управління, наукових, освітніх установ та суб’єктів підприємництва в різних сферах економіки та суспільного життя, зокрема аграрному секторі, розвитку наук про життя, раціонального природокористування, інформаційних технологій та інженерії, відповідно до нинішніх і майбутніх вимог суспільства дана Програма ставить за мету вибудувати нову п’ятирічну багатовекторну стратегію розвитку за напрямами життєдіяльності Університету і забезпечити її дієвими механізмами реалізації.

Програма розвитку НУБіП розроблена відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», існуючого законодавства щодо державних програм розвитку, рекомендацій Міністерства освіти і науки України (далі МОН), міжнародних нормативних актів наукового і освітянського змісту, національної системи Цілей Сталого Розвитку, пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної науки, які реалізуються НАН, НААН, НАПН України, Статуту Університету, досвіду реалізації таких програм на попередніх етапах розвитку Університету.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Програма розроблена з метою здійснення якісних і кількісних перетворень у НУБіП для набуття ним повноцінних характеристик статусу дослідницького університету України як одного з лідерів освіти та науки світового рівня. 

Кінцевою метою діяльності Університету є підготовка висококваліфікованих фахівців європейського і світового рівня, творче поєднання освітянської і наукової діяльності, розвиток інновацій та посилення впливу на соціально-економічний розвиток країни, удосконалення суспільних відносин.

Основним завданням запропонованих змін має стати формування Університету як головного галузевого навчально-наукового-інноваційного центру України з підготовки науково-педагогічних, наукових, управлінських і фахових кадрів вищої кваліфікації для органів влади, сільського господарства та пов’язаних з ним суміжних галузей економіки і сфер суспільного життя. Університет дослідницького типу  концентрує свої зусилля на науковому забезпеченні ефективного розвитку різних сфер національної економіки, галузей наук про життя, підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної освіти, інтеграції системи української освіти в єдиний європейський освітній простір. 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ І НАУЦІ

Перспективи розвитку Університету тісно пов’язані з трансформуванням світової освіти і науки, формуванням сфери знань, низкою загальнодержавних проблем макроекономічного характеру і внутрішніх чинників розвитку самого закладу вищої освіти. Найбільш важливі з них такі:

•             складна внутрішня суспільно-політична ситуація на частині території держави, викликана агресією з боку Росії;

•             висока відповідальність органів державного управління за наслідки і проблеми формування нових векторів міжнародної інтеграції, перш за все, до структур Євросоюзу;

•             важкий фінансово-економічний стан держави внаслідок зменшення ВВП, доходів до бюджету та інше, нечіткі перспективи зростання обсягів бюджетного фінансування університетів;

•             несприятлива соціально-демографічна ситуація в країні, зменшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл, суттєве зниження рівня підготовки учнів у середній загальноосвітній школі;

•             жорстка позиція країн-сусідів щодо залучення випускників українських шкіл до навчання за кордоном;

•             зменшення престижності класичної сільськогосподарської освіти у світі, поява подібних тенденцій в Україні, виникнення диспропорцій між попитом та пропозицією на базові аграрні професії;

•             невідповідність рівня матеріально-технічної бази інноваційним вимогам та невідкладна потреба в її оновленні;

•             недостатня міжнародна кооперація та інтеграція у європейський і світовий освітній простір, що знижує загальний індекс конкурентоспроможності навчального закладу;

•             недостатність практичної та науково-дослідної складової у фаховій підготовці науково-педагогічних кадрів, зростаюча потреба у підвищенні кваліфікації управлінського апарату та викладачів Університету;

•             низьке соціальне забезпечення науково-педагогічних працівників, падіння суспільного престижу наукової роботи, невідповідність структури наукової сфери об’єктивним потребам розвитку економіки й суспільства, відсутність ефективної інноваційної системи;

•             недостатність зв’язків з потенційними замовниками кадрів та відсутність необхідної соціальної інфраструктури, достатньої кількості соціально захищених робочих місць тощо.

ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Основні шляхи розвитку Університету – два. Перший – інтенсивний, який би діалектично поєднав освітній, науковий та виробничий процеси в інноваційну модель розвитку. Цей процес буде спрямований, по-перше, на активізацію суспільного життя науково-педагогічного колективу (через різноманітні міжнародні і національні наукові та історично-пізнавальні й культурно-виховні програми); по-друге, на підвищення рівня інноваційності освітнього процесу і наукових досліджень через придбання новітніх інформаційно-технологічних засобів отримання і передачі знань, залучення вчених світового рівня, найталановитіших студентів, здійснення проривних досліджень, розширення можливостей залучення міжнародних фондів до виконання досліджень; по-третє, збільшення фінансування капітального будівництва та ремонту виробничих і обслуговуючих приміщень, у т. ч. у навчально-дослідних господарствах, житла для викладачів і гуртожитків для студентів, вкладень у розширення спортивної, оздоровчої та культурної бази.

Другий – екстенсивний, який передбачає подальше збільшення кількості відокремлених підрозділів, привабливих за рівнем свого розвитку, обсягом ресурсів та станом їх використання (коледжів, технікумів, інститутів, у т.ч. науково-дослідних, академій, університетів), які добровільно, на основі рішення трудових колективів виявили бажання інтегруватися у НУБіП.

Обидва шляхи розвитку Університету на перспективу можуть бути відокремленими у діях, а також водночас поєднані в організаційних заходах, у часі та фінансуванні. Шляхи подальшого розвитку та реформування Університету спрямовані на досягнення синергетичного соціально-економічного ефекту за такими базовими цілями:

•             посилення позицій Університету як центру освітньої, навчально-методичної і наукової політики в аграрному секторі, охороні навколишнього середовища, сфері наук про життя не лише в Україні, але й у міжнародному вимірі;

•             визначення і формування нових суспільних цінностей та духовних орієнтирів в освіті та наукових дослідженнях;

•             утримання досягнутого та підвищення якості освіти і наукових досліджень;

•             забезпечення людино центричної моделі суспільних відносин, розвиток демократичних принципів в управлінні Університетом, посилення синергетичного ефекту від діяльності всіх підрозділів, перш за все, кафедр, факультетів, інститутів;

•             підвищення соціального статусу науково-педагогічних та наукових працівників, соціальний захист співробітників, студентів, аспірантів і докторантів;

•             комплексна реконструкція та оновлення основних фондів, розроблення плану розвитку території Університету, невідкладне виконання ремонтних і будівельних робіт з урахуванням новітніх світових вимог та надбань у сфері інформаційного забезпечення, будівництва й архітектури;

•             збільшення обсягів залучення і підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, спрямованих на розвиток Університету, у т. ч.оптимізація структурних і податкових відносин базового закладу з навчально-дослідними господарствами і відокремленими підрозділами.

Місія Університету: створювати, накопичувати, систематизувати, зберігати і поширювати сучасні наукові знання для покращення якості життя людей; готувати фахівців європейського і світового рівня інтелектуального та особистісного розвитку. 

Свою місію НУБіП реалізовує через основні напрями розвитку, до яких належать суспільно-виховна, міжнародна, освітня, науково-дослідницька, інноваційна, виробничо-господарська діяльність та інші. Ці напрями реалізуються конкретними кроками розвитку.

НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ ТАДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Метою розвитку міжнародної діяльності є  визнання провідними університетами (установами) світу системи освіти, науки, досліджень Університету шляхом її адаптації до вимог міжнародних стандартів якості освіти, що спрямовані на поглиблення і розширення існуючих контактів з іноземними університетами-партнерами та іншими установами країн Європи, Азії; США та ін.;  удосконалення і розширення баз виробничих практик, стажувань студентів за кордоном;надання інформації по програмах навчання в закордонних закладах вищої освіти, пошук можливих партнерів та ресурсів для проходження подібних програм;розробка пропозицій на здобуття грантів та координація роботи в рамках міжнародних програм і проектів;організаційне забезпечення прийому на навчання і кураторство іноземних студентів, магістрів, аспірантів;співпраця з міністерствами, відомствами, посольствами іноземних країн в Україні та іншими установами й організаціями з питань міжнародної діяльності.

Основними завданнями у сфері міжнародної діяльності Університету є:

- активне використання міжнародних зв’язків посольств України, можливостей професорів, стажерів, випускників та співробітників Університету, які працюють за кордоном, з метою залучення іноземних громадян до навчання в Університеті за навчальними програмами підготовки бакалавра та магістра;

- інтенсифікація співпраці із закордонними університетами-партнерами на основі двосторонніх угод, розширення напрямів співпраці з метою більш широкого залучення викладачів, науковців, аспірантів Університету до виконання спільних міжнародних наукових проектів, наукової кооперації, участі у міжнародних конкурсах;

- забезпечення можливості самостійного вивчення іноземних мов для викладачів та співробітників Університету, запровадження мовних стажувань. Цей напрям планується реалізувати кількома блоками цілей (мета) та відповідних кроків;

- формування академічної репутації й конкурентоспроможності  Університету у світовому освітньому і науковому просторі, зростання його позицій у міжнародних рейтингах університетів світу (QS, Academic Ranking of World Universities, ТОП-200 тощо).

1.1. Залучення іноземних студентів до навчання в Університеті

1.1.1. Інтенсифікація взаємодії з міжнародними, міжурядовими та неурядовими організаціями, фондами і програмами (ООН, USAID, Європейська комісія, ЮНЕСКО, HORIZONT, Світовий банк, International Finance Corporation,  Association for European Life Science Universities – ICA, Global Confederation of Higher Education Associations for Agricultural and Life Sciences – GCHERA тощо), посольствами України для залучення додаткових джерел підтримки розвитку спільних міжнародних програм навчання студентів в університетах-партнерах. Заснування Міжнародної асоціації випускників НУБіП.

1.1.2. Підвищення мобільності студентів шляхом удосконалення технологій вивчення іноземних мов, формування груп з екстернатного вивчення дисциплін робочого навчального плану іноземними мовами, залучення студентів до участі в міжнародних освітніх програмах за безпосередньої участі університетів-партнерів.

1.1.3. Активізація поширення рекламної продукції про Університет, у т.ч. в Інтернеті та ЗМІ, інтенсифікація її розміщення за кордоном.

1.1.4. Посилення фахового та науково-педагогічного рівнів підготовки викладачів, які працюють з іноземними студентами, покращення соціальних, у т.ч. житлових умов для студентів-іноземців, які навчаються на підготовчому відділенні та за освітніми програмами підготовки бакалаврів і магістрів.

1.2. Активізація міжнародної діяльності з визнання

та видачі подвійних дипломів

1.2.1. Налагодження постійних зв’язків з МОН, Міністерством закордонних справ України (далі МЗС), посольствами України, університетами ЄС, США і Китаю та інших країн з метою запрошення вчених, викладачів та студентів до виконання спільних освітніх проектів; сприяння у підтримці та реалізації освітніх програм з видачею подвійних дипломів про освіту. Збільшення не менше ніж до 200 кількості іноземних студентів підготовчого відділення для іноземців.

1.2.2. Залучення іноземних експертів з різних галузей наук для забезпечення ліцензування та акредитації міжнародних освітніх програм, оцінки рівня наукових публікацій, навчально-методичних матеріалів, наукової компетенції науково-педагогічних працівників університету.

1.2.3. Удосконалення методичної бази міжнародного співробітництва з метою забезпечення взаємодії з іноземними університетами, міжнародними, міжурядовими та неурядовими організаціями, фондами і програмами для адаптивного визнання змісту освіти в Університеті та університетах-партнерах.

1.3. Збільшення кількості англомовних програм навчання

1.3.1. Впровадження інтенсивних технологій вивчення іноземних мов для науково-педагогічних працівників, які читають англомовні курси, усіх факультетів/інститутів Університету, введення щомісячного (щотижневого) англомовного дня спілкування на території Університету; перегляд кількості кредитів, які обирають студенти за вибором, на користь іноземних мов.

1.3.2. Стимулювання англомовних викладачів, інтенсивна підготовка резерву кадрів для планування закордонних навчальних та наукових відряджень з урахуванням мовної підготовки, педагогічного навантаження, спеціальності.

1.3.3. Розроблення і затвердження програм факультативного вивчення польської і китайської мов на кафедрах іноземних мов, забезпечення навчальних програм кваліфікованими викладачами, проведення літніх фахових мовних шкіл.

1.3.4. Формування спільних магістерських програм з університетами Вишеградської групи, семестрове навчання студентів в університетах-партнерах, спільне отримання грантів на виконання дослідницьких програм та розробку міжнародних магістерських програм за узгодженими спеціальностями і спеціалізаціями.

1.3.5. Організація і проведення літніх і зимових шкіл підвищення кваліфікації на базі Університету для представників університетів-партнерів та інших навчальних закладів і наукових установ з видачею відповідних дипломів (свідоцтв).

1.4. Міжнародна наукова кооперація

1.4.1. Встановлення зв’язків із спорідненими закладами освіти інших країн для співробітництва у навчальній, науковій і методичній роботі, обміну молодими вченими; розширення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

1.4.2. Офіційне членство науковців Університету в міжнародних громадських професійних об’єднаннях, забезпечення вільного доступу до авторитетних міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, EBSCOPUBLISHING).

1.4.3. Співробітництво із зарубіжними і вітчизняними університетами та науковими установами щодо покращення показників рейтингу наукових видань НУБіП серед закладів вищої освіти.

1.4.4. Розвиток партнерства в агропромисловій та природоохоронній сферах, сферах наук про життя, суспільних та інженерних наук між вітчизняними та іноземними установами і організаціями; спільне видання аналітичних бюлетенів.

1.4.5. Забезпечення участі науковців Університету в міжнародних наукових програмах, проектах з метою використання результатів спільної діяльності на внутрішньому й міжнародному ринках наукоємної продукції.

1.4.6. Організація та участь аспірантів і докторантів у спільних міжнародних проектах, конференціях, симпозіумах та круглих столах.

1.4.7. Подальше впровадження та розширення переліку місць і форм проведення міжнародного стажування аспірантів і докторантів.

НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ, РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ

Основна мета розвитку освіти в НУБіП на 2021-2025 роки спрямована на підвищення якості навчального процесу, вдосконалення чинних програм підготовки фахівців освітніх ступенів “Бакалавр”, “Магістр”; розширення переліку нових магістерських спеціальностей та освітніх програм відповідно до попиту на українському та міжнародному ринках праці. Ліцензування нових програм відбуватиметься відповідно до розвитку нових напрямів у агро- і біотехнологіях у лісівництві, рослинництві і тваринництві, ветеринарній медицині, техніці, інформаційних технологіях,виробничому та побутовому  енергозбереженні, макро- і мікроекономіці, землекористуванні та його правовому забезпеченні, якості продуктів харчування для поліпшення екологічних умов життя людини. 

З метою підвищення якості надання освітніх послуг Університет планує розвивати міжнародну мобільність студентів та викладачів шляхом підвищення їх комунікативності через збільшення кількості бакалаврських та магістерських спеціальностей і освітніх програм з викладанням англійською та іншими іноземними мовами на всіх факультетах та навчально-наукових інститутах.

Підвищення конкурентоспроможності  Університету з надання освітніх послуг вимірюється  індикаторами, основними з яких є: по-перше, якість навчального процесу; по-друге, вартість наданих освітянських послуг, по-третє, кількість працевлаштованих випускників та їх місце у суспільному житті держави іт. д. Синергетичним показником конкурентоспроможності в наданні освітніх послуг є конкурс, тобто кількість абітурієнтів, які виявили бажання навчатися в Університеті за спеціальностями відповідно до ліцензованого обсягу та місць державного замовлення.

Основними завданнями в освітній сфері є:

- постійне підвищення якості освітнього процесу за фахово-професійним, інформаційно-телекомунікаційним та іноземно-мовним напрямами відповідно до кращих зразків вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти (далі ЗВО) та вимог МОН України;

- розробка індивідуальних університетських навчальних планів і програм, які б відповідали запиту виробництва та кращим зарубіжним аналогам магістерського рівня  з формуванням окремих модульних дисциплін; 

- переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичної компоненти, масштабне запровадження програм дуального навчання, стажування на виробництві, оновлення матеріальної бази навчально-дослідних господарств, надання їм привабливого сучасного вигляду; 

- запровадження міжнародних освітніх програм, навчальних планів та інформаційних інтерактивних технологій навчання, створення та відкриття нових спеціальностей для підготовки фахівців відповідно до вимог Європейського освітнього простору з метою отримання студентами подвійних дипломів;

- залучення роботодавцiв агропромислового виробництва до участі в підготовці та реалізації навчальних програм, спеціальностей та спеціалізацій, узгодження з ними освітніх і професійних стандартів; 

-  забезпечення освітнього процесу новітнім лабораторним обладнанням та матеріалами, інтеграція вищої університетської освіти і наукових досліджень до вимог бізнесу;

- більш повне використання ліцензованих обсягів, враховуючи істотне збільшення кількості іноземних студентів, насамперед, на профільних спеціальностях; 

- продовження реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої неперервної системи відбору й підготовки студентів  за схемою “загальноосвітня школа, ліцей – технікум, коледж – Університет”. Розробка дієвої програми поліпшення якості освітніх послуг  у відокремлених підрозділах Університету; 

- удосконалення профорієнтаційної роботи, створення профорієнтаційних Центрів в усіх регіонах України на базі кращих шкіл та коледжів;

-   участь науково-педагогічних працівників у розробленні та впровадженні державних стандартів змісту освіти, національної системи кваліфікацій; 

-   інтеграція Університету із закладами освіти різних рівнів, науковими установами та підприєм¬ствами, зокрема шляхом створеннянавчально-науково-виробничих комплексів, технопарків у сфері аграрного бізнесу, біотехнологій;

-  створення організаційно-правових та фінансових умов для започаткування активної реалізації міжнародних програм академічної мобільності;

-  розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження новітнього програмного забезпечення, удосконалення практики розроблення та реалізації електронних навчальних курсів з використанням платформи Мoodle та обладнання аудиторій для проведення дистанційних лекцій і телеконференцій;

-   залучення до роботи високопрофесійних науково-педагогічних працівників з міжнародним досвідом  з-поза меж Університету та України; 

-  поєднання  сучасних технологій зовнішнього незалежного оцінювання знань та здібностей абітурієнтів і студентів за допомогою об’єктивних психолого-педагогічних методів і комп’ютерного аналізу та шляхом  прямих співбесід, інтерв’ю; 

-   забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет в усіх приміщеннях Університету;

-   індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної освітньої траєкторії; створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; 

- збереження контингенту студентів після першого курсу – на рівні 90 %, після четвертого – 80 %;

-  упровадження в навчальний процес та діяльність університетської бібліотеки сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, створення з цією метою лабораторій для підготовки та використання електронних курсів, облаштування аудиторій для проведення дистанційних лекцій та телеконференцій;

- активне залучення до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької роботи вчених НАН і НААН України, інших галузевих академій, виробничників, провідних фахівців організацій та установ.

2.1. Удосконалення змісту освітнього процесу

Відповідно до своєї місії освітня діяльність Університету є одним з основних напрямів його розвитку. Для реалізації мети та основних напрямів в освітній діяльності Університету формуються завдання розвитку на наступні п’ять років.

2.1.1. Забезпечення відкритого доступу всіх категорій здобувачів вищої освіти (включаючи людей із особливими потребами) до освітніх послуг та збільшення контингенту студентів за навчальними програмами (бакалаврату, магістратури, докторів філософії та докторів наук), у т. ч. за програмами перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців аграрного сектору економіки.

2.1.2. Моніторинг, розробка й ліцензування нових бакалаврських і магістерських спеціальностей, розширення підтвердженого МОН України обсягу підготовки фахівців з вищою освітою з переліку актуальних на ринку праці спеціальностей бакалаврів і магістрів, акредитованих у НУБіП. 

2.1.3. Участь в удосконаленні чинної законодавчої та нормативно-правової бази з питань надання вищої освіти, самостійне регулювання освітньої, наукової діяльності та інформаційного забезпечення їх відповідності цілям і змісту навчальних програм на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації.

2.1.4. Залучення рад роботодавців та провідних фахівців підприємств й організацій галузі, кращих підприємців до змістового наповнення освітніх програм, проведення практичного навчання здобувачів вищої освіти, вивчення якості підготовки фахівців і подальшого працевлаштування кращих випускників університету.

2.1.5. Удосконалення практики підготовки, перепідготовки й атестації науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації Університету, інших закладів вищої освіти та наукових установ, особливо із числа молодих та нових працівників.

2.1.6. Удосконалення внутрішньої й зовнішньої системи забезпечення контролю якості освітнього процесу, що включає дотримання стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти, ліцензування нових спеціальностей та акредитацію освітніх програм, атестацію здобувачів вищої освіти, участь у державних та міжнародних рейтингах, розроблення наукометричної бази даних вітчизняних та міжнародних наукових видань у НУБіП, розвиток системи менеджменту якості.

2.1.7. Постійне підвищення якості освітнього процесу за фахово-професійним, інформаційно-телекомунікаційним та іноземно-мовним напрямами відповідно до кращих зразків вітчизняних і зарубіжних ЗВО та вимог МОН України.

2.1.8. Підтримання та зміцнення взаємозв’язку навчально-наукових інститутів, факультетів і кафедр базового закладу Університету з  відокремленими підрозділами НУБіП − коледжами − для продовження навчання молодших спеціалістів у місцях їх розташування в різних регіонах України за програмами бакалаврату Університету.

2.1.9. Реалізація поступової інтегральної модульності навчальних програм молодшого спеціаліста та бакалавра з метою надання можливості молодшим спеціалістам продовжити навчання за програмами підготовки бакалаврів за скороченим терміном навчання.

2.2. Розвиток магістратури

Пріоритетом розвитку магістратури в НУБіП на 2021–2025 роки є закріплення й подальший розвиток сформованої у попередні роки їх освітньо-професійної та освітньо-наукової структуризації. З цією метою необхідно надалі: по-перше, відкрити та запровадити у навчальний процес  нові спеціальності та освітні програми, актуальні на ринку праці, зокрема, що стосуються фахово-галузевої орієнтованості; по-друге, інтенсифікувати навчальний процес шляхом удосконалення змістового наповнення магістерських програм, побудованих за модульною системою викладання дисциплін; по-третє, запровадити систему оцінювання рівня знань бакалаврів для подальшого відбору на навчання за магістерськими спеціальностями.

Нові програми будуть формуватися  відповідно до розвитку нових напрямів у техніці, інформаційних, агро- і біотехнологіях у лісівництві, рослинництві і тваринництві, ветеринарній медицині, виробничому та побутовому енергозбереженні, макро- і мікроекономіці, землекористуванні та його правовому забезпеченні, якості продуктів харчування для поліпшення екологічних умов життя людини.

 2.2.1. Проведення постійного моніторингу міжнародного освітнього простору, інновацій в агро- і біотехнологіях, енергетиці, техніці, інших профільних напрямах діяльності Університету з метою розроблення нових магістерських спеціальностей та програм для забезпечення швидкої адаптації їх майбутніх випускників до вимог ринку праці.

2.2.2. Запровадження в навчальний процес підготовки магістрів майстер-класів провідних науковців Університету, експертів, виробничників та закордонних вчених, з частковим переходом до блочного навчання та дуальної освіти.

2.2.3. Забезпечення наскрізної тематики досліджень студентів, починаючи із курсових робіт (проектів) другого року навчання із фаху, продовжуючи їх у випускних бакалаврських і магістерських роботах.

2.2.4. Запровадження нової процедури підготовки і захисту магістерських робіт:

– впродовж 1 року навчання – затвердження теми, презентація мети, задач та  методів дослідження на засіданнях випускових  кафедр (1-й семестр), презентація теоретичної складової магістерської роботи (2-й семестр);

– впродовж 2 року навчання – постерні презентації за спеціальностями, перевірка магістерських робіт на наявність плагіату та попередній захист на засіданнях випускових  кафедр.

2.2.5. Посилення участі в науковій діяльності та обов'язкове винесення на захист результатів власних аналітичних досліджень студентів.

2.2.6. Продовження практики обов’язкової участі студентів магістратури освітньо-наукової орієнтації підготовки у виконанні наукових тем випускових кафедр, виступах на конференціях, семінарах, постерних презентаціях, публікаціях результатів досліджень та підготовці авторефератів магістерських робіт.

2.2.7. Збільшення кількості спеціальностей підготовки фахівців ОС «Магістр» з викладанням дисциплін англійською мовою та англомовних магістерських програм для іноземних студентів. 

2.2.8.Забезпечення успішної акредитації освітніх програм підготовки здобувачів ОС «Магістр» згідно з чинним законодавством України.

2.3. Поліпшення навчально-методичної 

та видавничої діяльності, використання інформаційних 

та інтерактивних технологій

Важливою компонентою поліпшення освітнього процесу підготовки фахівців з вищою освітою в Університеті є розвиток його навчального та методичного забезпечення. Забезпечення освітнього процесу власними підручниками, навчальними посібниками, довідниками та словниками, робочими програмами і матеріалами є важливою складовою підвищення конкурентоспроможності національного закладу вищої освіти. Для досягнення цієї мети розроблені такі цілі.

2.3.1. Розвиток дистанційної форми надання освітніх послуг через удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін на навчально-інформаційному порталі університету, його технічного забезпечення та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

2.3.2. Методичне забезпечення реалізації елементів дуальної форми навчання, в т. ч. за освітніми програмами підготовки магістрів.

2.3.3. Наповнення електронної бібліотеки Університету електронними версіями підручників та навчальних посібників нового типу й забезпечення безперешкодного доступу до них здобувачів вищої освіти.

2.3.4. Методичний супровід формування академічної доброчесності у здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Університету.

2.3.5. Методичний супровід використання нових інтерактивних технологій навчання в освітньому процесі Університету.

2.3.6. Удосконалення методик отримання зворотного зв’язку щодо якості організації освітнього процесу з погляду здобувачів вищої освіти, роботодавців, науково-педагогічних працівників, випускників Університету тощо.

2.3.7. Формування нової стратегії підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету з метою опанування ними новітніх технологій та набуття практичного досвіду у виробничій сфері.

2.3.8. Розроблення нових технологій формування загальних, інтегральних та фахових компетентностей у випускників бакалаврату та магістратури Університету.

2.3.9. Методичний супровід розроблення нових профорієнтаційних технологій залучення абітурієнтів до Університету через започаткування роботи спеціалізованих гуртків, секцій, підготовчих курсів, проведення університетських олімпіад для мотивованого відбору кращих вступників. 

2.3.10.Удосконалення навчально-методичного забезпе¬чення освітнього процесу через застосування сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.

2.3.11. Забезпечення успішної участі студентів Університету у Всеукраїнських студентських олімпіадах та здобуття ними щорічно призових місць.

2.3.12. Реалізація сучасних інформаційних технологій у діяльності університетської наукової бібліотеки. 

2.4. Розширення доступу до освітянських послуг

Розширення доступу до освітянських послуг збільшує можливості на отримання вищої освіти, у першу чергу, сільської молоді, дозволяє наблизити процес навчання студентів до місця їх проживання та роботи, вирішувати проблеми зайнятості молоді у сільській місцевості. Реалізація зазначеного напряму можлива шляхом активізації впровадження дистанційної освіти та функціонування розгалуженої мережі відокремлених підрозділів Університету (інститутів, коледжів, технікумів) і міжкафедральних навчальних лабораторій та спрямована на вирішення наступних завдань:

2.4.1.Створення Навчально-консультативно-інформаційного центру з поширення нових знань для працівників АПК, місцевих громад,відкриття нових міжкафедральних навчальних лабораторій (МНЛ), збільшення кількості спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у діючих МНЛ (ОС «Бакалавр», «Магістр»).

2.4.2. Розвиток дистанційного навчання в МНЛ,подальше збільшення частки годин, які вивчаються у дистанційному режимі (он-лайн заняття, електронні курси).

2.4.3.    Продовження створення в ННІ та на факультетах лабораторій он-лайн освіти.

2.4.4.    Розширення спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за ОС «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», ОКР «Молодший спеціаліст», «Кваліфікований робітник» у відокремлених підрозділах відповідно до вимог місцевих ринків праці.

2.4.5.    Забезпечення належної якості освіти, створення банку тестових завдань для моніторингу якості освіти в МНЛ і відокремлених підрозділах Університету. 

2.4.6.    Забезпечення дистанційного навчання для студентів із особ-ливими освітніми потребами, створення навчальних планів для зазначеної категорії, розроблення спеціальних електронних ресурсів (аудіо та відео).

2.4.7.    Створення лабораторії із виробництва аудіо-, відео- електрон-них курсів, закупка для них відповідного обладнання.

НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКE САМОВРЯДУВАННЯ 

ТА ВИХОВНА РОБОТА. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 

ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ

Основною метою виховання студентської молоді є формування патріотично налаштованих громадян України з високими духовно-моральними цінностями та  переконаннями,знанням історії і культури українського народу, національною свідомістю та людською гідністю, любов’ю до рідної землі, родини, свого народу, колективу Університету, бажанням працювати задля розквіту держави, готовністю в будь-який час стати на захист Батьківщини, глибоким розумінням громадянського обов'язку, повагою до Конституції України, законів України, державної мови і символіки, історії Університету та його видатних учених.

Для реалізації мети виховання необхідно створити нові, більш сучасні умови для розвитку особистості, реалізації творчого потенціалу, особистих здібностей у сфері професійних, спортивних та мистецьких талантів шляхом розвитку Програми виховання студента «Фахівець, громадянин, патріот», організації більшої кількості клубів за інтересами, фестивалів, семінарів, практикумів, спортивних подій. На розвиток цього напряму спрямовані такі завдання.

3.1. Пріоритетний розвиток студентського самоврядування через активізацію роботи студентської організації та студентського містечка, студентської профспілкової організації, підвищення професіоналізму лідерів та активістів студентського самоврядування шляхом залучення їх до роботи Школи лідерства, Стартап школи НУБіП, бізнес-тренінгів, оновлення і забезпечення рейтингової системи поселення в гуртожиток, виховання сумлінної поведінки,  відповідального ставлення до членів колективу, майна Університету, неухильне дотримання Присяги студента НУБіП.

3.2. Створення в гуртожитках і на території студентського містечка умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, виявлення індивідуальних здібностей, обдарованості й талантів, самореалізації у сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності.

3.3. Розроблення річних комплексних програм виховної роботи із студентством для  факультету, інституту (включаючи програму тренінгу ”Школа першокурсника”).

3.4. Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнен-ня її фізичного, психічного та духовного здоров'я, захист соціальних прав, формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного, трудового виховання, утвердження в учасників освітнього процесу мора-льних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відпові-дальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорга-нізовуватися в сучасних умовах, створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їх здібностей і талантів, збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень су-спільства, поширення знань серед населення, підвищення освітнього і ку-льтурного рівня громадян шляхом проведення масових загальноунівер-ситетських заходів.

3.5. Організація студентських виробничих та будівельних бригад під час проходження виробничих, навчальних практик, стажувань тощо.

3.6. Формування незалежних студентських ЗМІ (випуск електронної студентської газети) та створення FM радіостанції, телестудії, озвучення національно-патріотичних культурно-мистецьких творів в основних корпусах і будівлях Університету (гуртожитках), прищеплення студентам любові до України та Університету, виховання їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України та Університету.

3.7. Створення Міжнародної асоціації випускників НУБіП, – сприяння налагодженню міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури, контактів органів студентського самоврядування Університету з українськими та міжнародними студентськими організаціями.

3.8. Моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у громадській роботі, мистецькі та спортивні досягнення тощо.

3.9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у т. ч. наставників академічних груп, з питань оновлення змісту виховної роботи, психологічної та педагогічної компетентності.

НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рівень розвитку науки та інновацій є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання, що зумовлює необхідність пріоритетної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової та інноваційної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб. Відповідно до цього, метою наукової та інноваційної діяльності в Університеті є одержання і використання нових знань для розв’язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем; трансформація та комерціалізація наукових досліджень і розробок у практику виробництва продукції, реалізації соціальних послуг, їх адаптації до актуальних вимог суспільства. 

Пріоритетними напрямами діяльності колективу Університету на середню та довготривалу перспективу є зосередження науково-дослідних робіт у напрямах, пов’язаних з викликами, що стоять перед людством, і є актуальними для забезпечення розвитку Української держави. До них належать розвиток аграрних, технічних, біологічних, економічних, юридичних, природничих, педагогічних, історичних, філософських, географічних, фізико-математичних наук через фундаментальні і прикладні дослідження та науково-технічні розробки. Досягнення світового рівня якості наукових досліджень є загальнонаціональним пріоритетом, і його забезпечення – першочергове завдання Університету. Єдність розвитку освіти, науки і практики є визначальним чинником реформування університетського життя. 

Стратегічними напрямами наукових досліджень в Університеті є врахування викликів Четвертої промислової революції, поєднання біо- та інформаційних технологій, біологізація сільського господарства; охорона природи і сталий розвиток суспільства, біотехнології; якість, біобезпека, сертифікація і стандартизація технологій виробництва органічної, сільськогосподарської та харчової продукції; механізація та інженерний менеджмент аграрного виробництва; енергетика та автоматика в агропромисловій та природоохоронних сферах; економіка, маркетинг, менеджмент, біосоціальна економіка; інноваційна діяльність та міжнародні стандарти якості життя; раціоналізація соціального розвитку сільської місцевості; освоєння нових систем інформаційно-консультативного забезпечення; інформаційне і телекомунікаційне забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки; правове забезпечення регулювання біоресурсів та сталого природокористування; раціональне використання лісових та водних ресурсів. 

              

Конкурентоспроможність у сфері наукової діяльності вимірюється, по-перше, часткою обсягів фінансування наукових фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок від загального фінансування Університету; по-друге, кількістю працівників, залучених до виконання ініціативної тематики і тем, що виконуються за замовленням міністерств, відомств, установ, та їх співвідношенням; по-третє, якістю – інноваційністю та глибиною фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок; апробацією і впровадженням наукових розробок центральними органами виконавчої влади України, міжнародними організаціями, суб’єктами підприємництва; по-четверте, індексом цитування за даними авторитетних наукометричних баз даних; по-п’яте – обсягом залучених коштів до спеціального фонду університету, а також наукового обладнання за результатами наукової та інноваційної діяльності.

Основні завдання у науковій сфері передбачають:

- забезпечення виконання наукових досліджень відповідно до стратегічних і перспективних планів, спектру досліджень, існуючих у світовому науковому просторі, затверджених в Україні та Університеті;

- у співпраці з бізнесом, виробництвом, комерційними організаціями реалізація проектів створення сучасних навчально-науково-виробничих центрів, лабораторій, виконання спільних наукових досліджень;

– активізація спільної роботи з науковим парком, Стартап школою  Університету та інвесторами з розвитку агростартапів, комерціалізації результатів наукових досліджень, у тому числі з активним залученням молодих вчених;

– збільшення вдвічі надходження коштів від науково-дослідних робіт, надання наукових, науково-експертних послугу результаті співпраці з бізнесом;

– зростання кількості наукових публікацій вчених Університету у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, Web of Science, водночас посилити увагу до показника індексу Гірша, входження в 10-ку кращих університетів України за цими показниками;

– активізація роботи інститутів, факультетів, кафедр та науково-педагогічних працівників до підготовки докторських дисертацій, залучення до навчання в Університеті переможців учнівських олімпіад, в аспірантурі – переможців і призерів Міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт;

– підвищення відповідальності голів спеціалізованих вчених рад Університету під час розгляду дисертаційних робіт, випускових кафедр за дотриманням ліцензійних вимог під час підготовки докторів філософії;

– оновлення діяльності навчально-дослідних господарств, посиливши зацікавленість працівників у результатах роботи, запровадити сучасні наукові розробки і технології, перетворити ці господарства у зразкові з ведення інноваційної, виробничої діяльності.

     Реалізація напрямів науково-інноваційної діяльності передбачає такі завдання.

4.1. Розширення напрямів та підвищення якості фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, спрямованих на вирішення Цілей Сталого Розвитку

4.1.1.Пошук і розвиток нових, у тому числі проривних, напрямів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у галузі аграрних, технічних, біологічних, економічних, юридичних, природничих, педагогічних, історичних, філософських, географічних, фізико-математичних наук.

4.1.2. Участь у виконанні державних науково-технічних програм, розширення співпраці з міністерствами, відомствами, установами з питань проведення досліджень за їх замовленням; участь вчених Університету в реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки разом з НАН і НААН України. Створення спільних з НААН України наукових підрозділів з актуальних проблем розвитку агросектору країни.

4.1.3.Придбання сучасного лабораторного обладнання, моделюючих пакетів програм для покращання організаційних та технічних умов проведення фундаментальних досліджень світового рівня у сфері вивчення біоресурсів, сталого розвитку, збереження біорізноманіття.

4.1.4. Пошук перспективних джерел фінансування науково-дослідних робіт; системна робота щодо участі у вітчизняних і міжнародних наукових проектах, конкурсах; удосконалення процедури проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт в Університеті.

4.1.5. Систематичний контроль за якістю наукової та інноваційної діяльності, моніторинг за ефективністю впровадження наукових розробок у виробництво; подання вченими університету результатів наукових досліджень на здобуття премій міжнародного та національного рівнів.

4.1.6. Удосконалення системи фінансового планування і супроводу виконання науково-дослідних робіт; оптимізація структури кошторису витрат для проведення наукових досліджень. Доведення до 25 % частки витрат Університету, які спрямовуються на науково-дослідні роботи. Збільшення утричі обсягів фінансування наукових досліджень.

4.1.7. Здійснення маркетингових заходів для популяризації можливостей Університету щодо виконання наукових досліджень за замовленням.

4.1.8. Оптимізація структури наукових підрозділів Університету для забезпечення інтеграції освіти і науки з виробництвом.

4.1.9. Активна співпраця з бізнесом. Розширення джерел залучення коштів на проведення науково-дослідних робіт та надання платних інформаційно-консультаційних та науково-експертних послуг. Доведення співвідношення коштів загального і спеціального фондів до 1:1.

4.1.10. Підвищення науково-технічного потенціалу та конкурентоспроможності об’єктів права інтелектуальної власності Університету, його розвитку на інноваційній основі.

4.1.11. Проведення патентно-кон’юктурних, інформаційних та маркетингових досліджень і прогнозування взаємовигідних умов комерціалізації та реалізації об’єктів права інтелектуальної власності на ринках продажу ліцензій.

4.1.12. Удосконалення web-сайтів наукових видань Університету на базі інформаційно-технічної системи Open Journal System. Забезпечити формування імпакт-фактора наукових видань Університету та входження їх до наукометричних баз Scopus, Web of Science.

4.1.13. Оптимізація підготовки, випуску та розповсюдження наукових видань (журнали, монографії, збірники наукових праць тощо).

4.1.14. Залучення до складу редакційних колегій іноземних вчених та представників міжнародних наукових установ, які мають високий індекс цитування.

4.1.15. Розширення сфери діяльності Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК у регіонах України, забезпечення функціонування на її базі Центру спільного користування наукоємним обладнанням. Зміцнення науково-технічної бази ВП НУБіП «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції» (м. Одеса).

4.1.16. Поліпшення матеріально-технічної бази наукових структурних підрозділів, забезпечення сервісного обслуговування засобів вимірювальної техніки Університету, розвиток метрологічного забезпечення в наукових структурних підрозділах університету.

4.1.17. Пошук і розвиток перспективних форм спільної наукової та інноваційної діяльності в підрозділах Університету, виконання міжкафедральних досліджень; організація і проведення науково-дослідних робіт з урахуванням досвіду ведення наукової діяльності у провідних вітчизняних та зарубіжних університетах. 

4.1.18. Взаємодія з вітчизняними і зарубіжними закладами вищої освіти, науковими установами у здійсненні наукової та інноваційної діяльності, активне залучення до реалізації спільних наукових програм і проектів.

4.1.19. Покращання якісного та кількісного складу штатних наукових працівників Університету.

4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів

4.2.1. Розширення переліку наукових спеціальностей, за якими відбувається захист дисертаційних робіт у спеціалізованих вчених радах Університету.

4.2.2. Підвищення відповідальності спеціалізованих вчених рад (відповідно до нових їх повноважень) за процес підготовки, захисту дисертаційних робіт та видачу дипломів.

4.2.3. Сприяння підвищенню наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету – наукових керівників здобувачів наукових ступенів, забезпечення сприятливих умов для формування ними складу спеціалізованих вчених рад.

4.2.4. Посилення вимог до конкурсного відбору аспірантів і докторантів, удосконалення системи оцінювання якості фахового та мовного рівня підготовки аспірантів і докторантів з використанням механізмів контролю, прийнятих в Україні та за її межами.

4.2.5. Підвищення якості інформаційного забезпечення дослідницьких процесів для аспірантів та докторантів (інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет, медіаосвіта тощо).

4.2.6. Розширення переліку актуальних тем кандидатських і докторських дисертацій та наукових спеціальностей, ліцензованих в НУБіП, визначених МОН України.

4.2.7. Залучення коштів для наукових досліджень аспірантів і докторантів через систему грантів, благодійних фондів, державних і приватних організацій, установ та інших джерел.

4.2.8. Забезпечення участі аспірантів і докторантів у системі міжнародного наукового обміну за участю США,  Китаю та країн ЄС.

4.2.9. Запровадження стандартів якості (ISO 9001) в систему підготовки аспірантів і докторантів, підтримка інноваційних форм науково-дослідної діяльності молодих спеціалістів, продовження практики створення навчально-науково-інноваційних центрів для підвищення якості підготовки аспірантів.

4.2.10. Посилення громадської активності молодих вчених шляхом розвитку співпраці між молодіжними організаціями, асоціаціями, закладами вищої освіти, науковими установами, міністерствами та відомствами України.

4.2.11. Інформаційна підтримка щодо отримання іменних стипендій, дипломів, інших заохочень для молодих вчених та студентів-дослідників, сприяння покращанню рівня якості їх життя.

4.2.12. Залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до участі у міжнародних та вітчизняних наукових конкурсах, науково-дослідних роботах і проектах та інших науково-технічних заходах.

4.2.13. Опублікування статей наукових та науково-педагогічних працівників англійською та іноземними мовами у міжнародних, вітчизняних виданнях, які мають імпакт-фактор або індекс цитування, та входять в наукометричні бази даних Scopus, Web of Science і наукових виданнях Університету.

4.3. Поліпшення інноваційної діяльності

 В основі розвитку інноваційної діяльності Університету є науковий парк НУБіП «Стале природокористування та якість життя" та Стартап школа, діяльність яких має переформатуватися на впровадження і комерціалізацію наукових розробок НУБіП. З цією метою науковий парк повинен вибудувати систему трансферу технологій, інновацій, створених вченими Університету, до їх споживачів.

4.3.1. Реформування за напрямами діяльності і змістом функцій наукового парку НУБіП «Стале природокористування та якість життя» на пошук новацій та розбудову інфраструктури їх трансферу.

4.3.2. Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій на основі мережі існуючих та новостворених інноваційних підрозділів Університету. Організація постійно діючої виставки новітніх технологій, інноваційних проектів, нової техніки.

4.3.3. Активізація діяльності Українського навчаль-но-науково-інноваційного центру новітньої сільськогосподарської техніки і тех-нології НУБіП із реалізації завдань щодо підготовки, перепідготовки тапід-вищеннякваліфікаціїфахівців відповідно до вимогБолонськогопроцесуі-міжнародних стандартів з  використанням під час освітнього процесу новітньої 

сільськогосподарської техніки та обладнання; провадження науко-во-дослідної та  інноваційної  діяльностізпитань   розроблення,   випробування   і   впровадження  новітньої 

сільськогосподарської техніки, обладнання та технологій;     розроб-лення та  сприяння  впровадженню   новітньої техніки, обладнання татехнологій для отримання високоякісної,  безпечної для життятакон-курентоспроможноїсільськогосподарської продукції; вивчення та аналіз ринку  новітньої  техніки  та  обладнання, сприяння  впрова-дженню  в  практику  наукових  досягнень через підвищення  технічного   і   технологічного   рівня   вітчизняногосільськогосподарського машинобудування.

4.3.4. Вдосконалення взаємозв'язків та взаємодії науково-дослідних інститутів Університету з бізнесом, суб'єктами господарювання для виявлення їх потреб у наукових розробках та впровадження у практику; збільшення реалізації інвестиційно привабливих інноваційних проектів у навчально-дослідних господарствах Університету.

4.3.5. Реалізація науково-дослідною частиною Університету системи поширення наукових технологій селекції, насінництва та розсадництва у виробничу діяльність суб’єктів аграрного підприємництва та навчально-дослідних господарств.

4.3.6. Розробка та реалізація системи компенсації витрат на наукові розробки та права інтелектуальної власності Університету відокремленими підрозділами, забезпечення трансферу технологій та надходження фінансових ресурсів у бюджет ЗВО.

4.3.7. Участь вчених Університету у діяльності Науково-експертного центру НУБіП, розробці та виконанні регіональних інноваційних програм та проектів, впровадження системи стимулювання та мотивації праці наукових працівників, орієнтованої на об‘єктивну оцінку реалізації конкретних завдань за кінцевим результатом.

4.3.8. Забезпечення підтримки та активне залучення студентства до роботи Стартап Школи НУБіП.

4.3.9. Формування інноваційної культури, орієнтованої на творчу діяльність організаційно-управлінського та аналітичного рівня; сприяння розкриттю та реалізації інноваційного потенціалу науково-педагогічних працівників Університету.

4.3.10. Залучення інвестицій підприємств, організацій недержавного сектору національної економіки для спільного впровадження інноваційних розробок, проектів Університету; розміщення маркетингових пропозицій і запитів у національній та іноземних мережах трансферу технологій. Здійснення заходів щодо спеціалізації навчально-дослідних господарств Університету, оснащення їх сучасною технікою (ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка» – тваринництво, ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» – селекція і рослинництво, ВП НУБіП України «Навчально-дослідне господарство «Ворзель» – овочівництво та садівництво, ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» – лісівництво).

4.4. Розвиток інформаційної та комунікаційної бази

На період розвитку Університету ставиться завдання постійного оновлення матеріально-технічної бази, що використовується для інформаційно-телекомунікаційного забезпечення як освітнього процесу, так і всієї життєдіяльності колективу та розвитку університетського кіберінформаційного простору. 

4.4.1. Впровадження в Університеті комплексної інформаційно-аналітичної системи з електронним документообігом, територіально адаптованої до розміщення в адміністративному корпусі; подальше розширення потужності кіберінформаційного дата-центру, орієнтованого на вирішення всього комплексу задач інформаційного забезпечення.

4.4.2. Забезпечення сталого функціонування єдиного електронного навчально-науково-інформаційного середовища Університету, у т. ч. навчально-інформаційного порталу, інституційного репозиторію, відеопорталу, вікіпорталу, геопорталу, електронної бібліотеки, електронних наукових журналів, бібліотечного фонду й забезпечення широкого застосування нових інформаційних та телекомунікаційних технологій доступу до світової мережі знань.

4.4.3. Розвиток інформаційно-освітнього середовища Університету на основі активізації розроблення нових електронних навчальних, науково-методичних та інформаційно-довідкових web-ресурсів, активне їх використання у навчальному процесі.

4.4.4. Розвиток інформаційно-комунікаційного середовища на території Університету з використанням доступу через Wi-Fi, відеоменеджменту та інших новітніх комунікаційних технологій як компонентів наукового і суспільного прогресу за допомогою електронних web-ресурсів.

4.4.5. Розроблення нових інформаційно-комунікаційних технологій, оволодіння новими методами збору, обробки, синхронізації і поширення інформації у web-просторі. Розвиток системи накопичення та поширення даних і знань агропромислового та природоохоронного спрямування (інтегрованого програмно-інформаційного середовища науково-інноваційних та освітніх ресурсів), яка матиме єдиний Web-інтерфейс з головною сторінкою http://edorada.org/, що виступатиме як точка доступу широкого загалу користувачів до цих ресурсів.

4.4.6. Удосконалення роботи web-сайту та інтернет-центру університету, у т. ч. web-сайтів регіональних ЗВО, за допомогою інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій.

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

Сучасний етап розвитку Університету нерозривно пов’язаний з нагальною потребою у загальній технічній, технологічній модернізації всіх сторін суспільного життя. Абсолютна більшість споруд Університету будувалась або капітально ремонтувалась 80-90 років тому, земельні ресурси використовувались не завжди раціонально, а інфраструктура окремих гуртожитків і навчальних корпусів не відповідає технічним нормам забезпечення сучасного навчального і наукового процесу, умовам проживання та праці. Компактне розміщення Університету на відведеній території дає можливість надалі раціонально використати наявні земельні площі для нового будівництва, яке вкрай необхідне. Потребують капітального ремонту і оновлення наявні навчальні корпуси і гуртожитки. Необхідно надалі поліпшувати соціальну інфраструктуру студентського містечка, спортивного корпусу, привести у відповідність з європейськими зразками дорожну і тротуарну частини. Основні завдання із реалізації  цих напрямів розвитку Університету наведені далі.

5.1. Пріоритетним завданням розвитку Університету з оновлення матеріально-технічної бази є розробка і затвердження генерального плану забудови його території. Розробити проект та спорудити сучасну базу відпочинку для студентства і співробітників Університету (на морі і у лісі), оголосивши конкурс на його розробку та місце розташування.

5.2. Для підвищення соціального статусу і захищеності науково-педагогічного колективу необхідно залучити інвестиційні ресурси за погодженням з Фондом державного майна, можливо шляхом земельного аукціону та спрямувати кошти Університету на здійснення першочергових соціальних видатків, спрямованих на будівництво нового житлового будинку та спортивно-оздоровчого корпусу. Спільно з профспілковим комітетом забезпечити якісним харчуванням студентів та співробітників Університету. Зміцнити базу оздоровчого центру.

5.3. Планове та ефективне проведення поточних ремонтів у навчальних корпусах має носити якісний характер і, як наслідок, довгостроковий період післяремонтної експлуатації –  тривалістю не менше п’яти років для місць загального користування та десятирічного безремонтного періоду – дахів.

5.4. Реалізація Програми енергозбереження планується через здійснення енергоаудиту, утеплення приміщень, організаційно-технічних заходів, спрямованих на мінімізацію витрат енергії, що має узгоджуватись з модернізацією системи тепло-, водопостачання у навчальних корпусах, гуртожитках, навчально-дослідних господарствах, через встановлення автоматичних регуляторів подачі енергоресурсів (відповідно до їх виробничої потреби).

5.5. Визначення призначення та завершення будівництва модуля, реконструкція та уведення в експлуатацію навчальної бази у с. Новосілки Києво-Святошинському районі Київської області.

5.6.Здійснення переходу на автономні котельні, альтернативні джерела енергії. Поступове виробниче оновлення електричної мережі шляхом прокладання нових ліній має відбуватися на основі нових матеріалів та технологій з врахуванням зростаючої потреби у електроенергії в гуртожитках та навчальних корпусах.

5.7.Передбачити придбання нової техніки, зокрема вантажного і будівельного автотранспорту, тракторів, снігоприбиральної техніки, формування і ефективне використання запасів пального та мастильних матеріалів для обслуговування Університету, у т. ч. створити машинно-тракторну станцію для навчально-дослідних господарств.

5.7. Реконструкція основних фондів та забезпечення благоустрою прилеглих до будівель Університету територій, проведення реконструкції інженерних мереж, доріг і тротуарів, у т. ч. для велосипедного руху та для забезпечення доступності і безпеки пересування людей з особливими потребами. Осучаснення зовнішнього вигляду Університету.

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ

Даний напрям розвитку Університету передбачає  необхідність підвищення патріотизму, національної свідомості та етики діяльності кожного члена науково-педагогічного колективу, обслуговуючих працівників та студентів через вивчення традицій українського народу, ознайомлення з кращими зразками рідної культури, історії села та міста, держави загалом. Патріотичне виховання студентської молоді має ґрунтуватись на повазі до державного суверенітету, прапора і герба, недоторканості кордонів держави, соборності та унітарності, знання гімну України. Формування ідеології людиноцентризму у розвитку національної освіти реалізовувати шляхом щорічного відвідування викладачами і студентами визначних культурно-історичних пам’яток, знайомства з історичними, військово-патріотичними і культурними надбаннями українського народу, а також підняття рівня академічної культури та патріотичної свідомості, гордості за свій Університет та державу. Реалізація цієї складової розвитку Університету передбачає такі завдання.

6.1. З метою координації спільних зусиль у розвитку вітчизняної освіти і науки, сприяння діяльності Уряду, міністерств аграрної політики та продовольства, екології та природних ресурсів, освіти і науки у дослідженнях важливих і різновекторних проблем з екології, земле- і природокористування, правознавства і педагогіки, економіки і менеджменту НУБіП ініціює створення об’єднання аграрних та інших університетів у Всеукраїнську громадську організацію “УНІВЕРСИТЕТИ НАУК ПРО ЖИТТЯ”.

6.2. Щорічне проведення заходу “День НУБіП України”, який відзначається в четверту п’ятницю травня, що слугуєпопуляризації Університету, відновленню традицій, формуваннюта розвитку нових суспільно-моральних цінностей його колективу.

6.3.Продовження відзначення кращих співробітників Університету державними, відомчими нагородами і відзнаками, присвоєння працівникам Університету почесних звань “Заслужений працівник НУБіП України”, “Почесний доктор НУБіП України”, “Почесний професор НУБіП України”, запровадження системи заохочення і нагород для кращих студентів і аспірантів. Запровадження іменних стипендій, нагород, медалей Університету (імені кращих його вчених).

6.4. Забезпечення діяльності медіа-центру, що ставить за мету відображення і відстеження суспільно-політичних настроїв через діяльність соціологічної служби Університету, а також для вивчення громадської думки, зміни формату, тиражу і розповсюдження університетської газети, переформатування Інтернет-порталу Університету мінімум за двома мовами.

6.5.Продовження роботи Міжнародної асоціації випускників Університету, формування єдиної електронної бази даних про випускників, у т.ч. громадян іноземних країн.

6.6. Широке залучення до проведення олімпіад, дослідницької роботи учнів шкіл, училищ, технікумів. Започаткування проведення щорічного випробовування першокурсників за IQ тестами, організація конкурсу наукових студентських робіт та студентської олімпіади з історії Університету та різних галузей наук.

6.7. Виготовлення сувенірної продукції та атрибутики Університету, зокрема навчально-наукових інститутів та факультетів (згідно з чинним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

6.8.Вшанування благодійників Університету, виготовлення стендів на честь тих, хто бере участь у допомозі Університету. Забезпечення належного вигляду фасаду і внутрішнього стану будівель і приміщень Університету як необхідної умови культурного виховання його студентів, науково-педагогічних працівників та інших співробітників.

6.9. Постійна підготовка та видання наукових і науково-популярних видань, присвячених історії Університету, його науковим досягненням, видатним науковцям, співробітникам і випускникам.

6.10. Продовження практики заохочення учасників спортивних змагань перехідними призами (“Кубок ректора”, «Кубок першого проректора», «Кубок проректора з навчальної і виховної роботи» тощо) для нагородження переможців щорічних спортивних змагань серед студентських команд з футболу та інших видів спорту.

6.11.  Дотримання норм етичної поведінки відповідно до затвердженого «Етичного кодексу науково-педагогічного працівника», Присяги студента НУБіП України, «Положення про академічну доброчесність» та положень біоетики.

НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ

Суспільно-політичні події в державі впливають на рівень демократизації управління Університетом, передбачають посилення ролі колективів структурних підрозділів, органів громадського самоврядування, активізацію участі професійних, громадських і студентських організацій в управлінні закладом вищої освіти.

Керівництво Університету запроваджує нову етику управлінської діяльності. Вона ґрунтується на принципах взаємоповаги і позитивної мотивації, людиноцентризму, розширення повноважень структурних підрозділів ЗВО, відкритості процесу розроблення основних нормативних документів, їх обговорення та затвердження, створення ефективної системи регулярної звітності кожного виборного керівника перед своїм колективом за всіма напрямами діяльності, чітке дотримання демократичних засад виборної системи. Це впливатиме на комплексну оцінку життєдіяльності Університету та передбачає виконання таких завдань.

7.1. Відповідно до цілей демократизації суспільного життя науково-педагогічного колективу активізувати і підвищувати роль колективу навчального закладу, його структурних складових (інститути, факультети, відокремлені підрозділи) у прийнятті важливих рішень життєдіяльності Університету.

7.2. Введення принципових зміну рейтингову систему обліку навчально-методичного, науково-педагогічного, культурно-виховного навантаження та схему базового фінансування оплати праці відповідно до чинного законодавства.

7.3.Здійснювати пряме, конкурсне обрання претендентів на посаду ректора та інших посадових осіб, зокрема, директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр на два послідовних терміни роботи тривалістю до п’яти років відповідно до чинного законодавства України та Статуту Університету.

7.4. З метою еволюційного підбору, виховання та заміщення керівних кадрів та у відповідності з європейською практикою в Університеті дотримуватись рекомендацій відносно граничного віку особи для обрання на керівну посаду –  ректора, проректорів, деканів, директорів інститутів, центрів, завідувачів кафедр.

7.5. Науково-педагогічні працівники пенсійного віку працюють на посадах за контрактом, тривалість якого визначається ректоратом за погодженням з трудовим колективом, профспілками, відповідно до кваліфікації, почесних та наукових звань і за обсягом диференційованого навчального навантаження.

НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

УНІВЕРСИТЕТУ

Університет здійснює свою статутну діяльність за рахунок коштів державного фінансування, коштів спеціального фонду, отриманих від виконання робіт, надання освітніх, наукових та інших послуг, доходів від виробничої діяльності навчально-дослідних господарств, коштів від реалізації міжнародних проектів, благодійної допомоги тощо. Фінансування витрат здійснюватиметься відповідно до кошторисних призначень. Кошти спеціального фонду будуть використовуватись за програмами соціально-економічного розвитку Університету. Кошти благодійного фонду та громадських організацій використовуються гласно і відкрито, відповідно до статутних вимог та цілей учасників і благодійників. Для додаткового залучення коштів будуть широко впроваджуватись засоби морального стимулювання меценатів-благодійників.

На період реалізації Програми перед колективом Університету ставиться завдання довести загальний обсяг зароблених коштів спеціального фонду до половини від бюджетного фінансування за нормативами матеріально-технічного забезпечення ЗВО у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Досягнення необхідного рівня фінансового забезпечення Університету, а відповідно, і фінансової стійкості має відбуватися за наведеними нижче завданнями.

8.1. Визначення обсягів потреби у фінансових ресурсах на основі критеріїв обчислення вартості підготовки здобувачів вищої освіти за державним замовленням, розроблення та впровадження методики розрахунку видатків, пов’язаних із здобуттям вищої освіти та наукових ступенів з різних напрямів та спеціальностей.

8.2. Забезпечення постійного зростання фінансування університетської діяльності, збільшення залучення колективами інститутів, факультетів, кафедр і навчально-науково-виробничих лабораторій коштів від надання наукових, освітніх, технічних, житлово-комунальних, побутових та інших послуг; навчально-дослідними господарствами доходів від виробничо-господарської діяльності в рослинництві, тваринництві та переробці. Удосконалення системи стимулювання для науково-педагогічних працівників, які роблять вагомий внесок у зміцнення фінансової системи Університету.

8.3. Налагодження ефективної взаємодії навчально-наукових інститутів та факультетів з випускниками Університету для поєднання цінностей взаємопідтримки та взаємодопомоги як у подальшому кар’єрному зростанні, так і для встановлення зворотного зв’язку з метою коригування освітнього процесу та фінансової підтримки з боку випускників.

8.4. Фокусування організаційних зусиль на консолідації та концентрації можливостей державно-приватного партнерства, зокрема за рахунок залучення приватного бізнесу до фінансування інвестиційних проектів Університету у взаємовигідних і перспективних науково-технологічних формах і напрямах.

8.5. Встановлення правил прозорого розподілу коштів на матеріально-технічне забезпечення, ремонтні і будівельні роботи між інститутами і факультетами з урахуванням їх об’єктивних потреб і стратегічних напрямів розвитку Університету, визначення частки зароблених ними коштів спеціального фонду, яка залишається в їх розпорядженні, посилення особистої відповідальності керівників структурних підрозділів за використання виділених коштів.

8.6. Здійснення громадського контролю (наглядова рада, вчена рада, профспілки, студентське самоуправління) за ефективністю розподілу та якістю виконання всіх статей кошторису Університету.

НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ

НАЦІОНАЛЬНОГО І ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Університет відповідає критеріям, за якими надається статус національного і дослідницького. Водночас Університет має достатні людські, технічні, природні ресурси і значний кадровий і науковий потенціал для досягнення більш високих індексів відповідності.

Для зростання конкурентоспроможності Університету на національному та міжнародному рівнях, входження до п’ятірки провідних ЗВО України необхідно реалізувати певний блок завдань, визначених у стратегії розвитку. Основним iндикатором успіху має стати присутність нашого Університету в основних міжнародних рейтингах найкращих університетів світу.

9.1. Розширити входження НУБіП та його участь у статутних заходах  міжнародних та європейських асоціацій університетів та Великої Хартії Університетів.

9.2. Колективам інститутів, факультетів, кафедр та наукових підрозділів забезпечити отримання протягом року бюджетних призначень спеціального фонду державного бюджету в розмірі, що становить не менше ніж 50 відсотків обсягу бюджетних призначень, передбачених у загальному фонді для проведення науково-дослідних робіт.

9.3. Організувати на базі Університету проведення протягом року не менше трьох-п’яти знакових міжнародних і Всеукраїнських наукових конференцій з відповідною їх реєстрацією, популяризацією результатів роботи.

9.4. Інтенсифікувати публікації вчених та проводити постійний їх моніторинг у наукових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних – Web of Science, SCOPUS та інших, а також університетських наукових видань.

9.5.Внести в перелік об’єктів, що складають національне надбання, наукові здобутки вчених Університету, включивши до нього найвідоміші досягнення, зокрема, експозиції музеїв, колекцій, ботанічного саду.

9.6. Ректорату Університету сприяти в підтримці отримання молодими вченими премій, винагород та заохочень різного рівня, зокрема премій та грантів Президента України, премій і стипендій Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, НАН, НААН, НАПН України та ін.

9.7. Забезпечити функціонування інтернет-покриття в гуртожитках Університету та вільний доступ студентів до інформаційних ресурсів у освітньому процесі.

НАПРЯМ 10. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУВРЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ЗАВДАНЬ В ГАЛУЗІ АПК, ОСВІТИ І НАУКИ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

На Університет, як одного з провідних закладів вищої освіти, зокрема у агропродовольчій сфері, покладаються завдання щодо участі в розробці та виконанні державних програм розвитку вітчизняної освіти, науки і техніки та галузей економіки України. У зв’язку з цим, колективам вчених за галузями знань та за змістом нормативно-правових документів необхідно долучатися до аналізу змісту розроблених указів президента, законів, постанов, розпоряджень уряду та брати участь у формуванні та підготовці запланованих центральними органами виконавчої влади нових законотворчих документів з питань аграрної політики і продовольчої безпеки, екології, охорони ґрунтів, раціонального використання лісових, водних ресурсів, розвитку ветеринарної медицини, тваринництва і рибництва, інших галузей економіки України. 

Навчально-науковим і науково-дослідним інститутам, факультетам, кафедрам необхідно забезпечити розробку щорічних заходів із реалізації окремих напрямів Програми відповідно до галузей знань, наукової спеціалізації колективів науково-педагогічних працівників. Завдання за цим напрямом діяльності Університету зосереджені на таких положеннях. 

10.1. Реалізувати основні положення Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» в організації освітнього процесу, науково-інноваційній діяльності Університету з адаптацією до специфіки статусу національного і дослідницького університету, його багатогалузевого функціонального спрямування.

10.2. Розробити та/або надати Уряду, Міністерству аграрної політики та продовольства України проект пропозицій до Програми соціально-економічного розвитку аграрного сектора економіки України та обґрунтувати наслідки її реалізації на перспективу. Залучити до цієї роботи кращих вчених та практиків України.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Виконання Програми розвитку Університету на період до 2025 року дасть можливість закріпити за Національним університетом біоресурсів і природокористування України статус національного і дослідницького, перетворити його у престижний і авторитетний заклад вищої освіти як в Україні, так і за кордоном. Узагальнені наслідки від реалізації напрямів і стратегій програми конкретизується в таких результатах:

1.           Підвищиться якість підготовки здобувачів вищої освіти і наукових ступенів, зросте рівень наукових досліджень, рейтинг і авторитет Університету і держави Україна в Європейському Союзі та світі в цілому через входження у п’ятірку провідних  університетів України та 10 % кращих університетів світу за рейтингом QS. Будуть створені гідні та рівні умови і можливості для здобуття повноцінної освіти громадянами різних країн, суспільних верств українського населення з метою плідної праці на благо держави, гармонійного розвитку особи та її творчої самореалізації.

2.           Покращиться зміст освіти, перелік нових програм, зросте якість навчання, підвищиться рівень отриманих знань, навичок та компетенцій шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, збільшиться кількість випускників Університету, працевлаштованих у органах державного управління, установах, організаціях, міжнародних компаніях та інших суб’єктах підприємництва.

3.            Розвиток матеріально-технічної бази, придбання нового і сучасного лабораторного обладнання, пакетів моделюючих програм, комп’ютерів та інформаційно-комунікаційного обладнання, приведення у відповідність до світових стандартів наукового та навчально-методичного забезпечення всіх ланок освіти і науково-дослідницької роботи завдяки розвитку фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних розробок та їх комерціалізації, узгодить потреби ринку освітніх та наукових послуг і ринку праці, забезпечить міцний зв’язок освіти, науки і виробництва.

4.           Розширяться і активізуються зовнішньоекономічні освітні, наукові і культурні зв’язки, міжнародна науково-технічна і технічна кооперація між науковцями університетів-партнерів, збільшиться кількість студентів-іноземців, програм обміну ученими, аспірантами і студентами, мобільності обміну, прискориться вхід та покращаться позиції Університету у світовому освітньому та науковому просторі.

5.            Розвиток інфраструктури Університету, будівництво нового житла для науково-педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та студентів покращить умови їх праці і відпочинку, підвищить соціальний захист, забезпечить доступ до сфери харчових, побутових, культурних та інших послуг, сприятиме зростанню професіоналізму та соціального статусу, у т. ч. шляхом забезпечення державної підтримки як працівників університету національного і дослідницького типу.

6. Зміцниться взаємоповага, гідність, мораль і духовність всього колективу Університету, покращиться етика поведінки відносно провадження наукової діяльності, поводження з тваринами, що використовуються у освітньому процесі, наукових дослідженнях. У студентської молоді будуть сформовані національні світоглядні позиції, патріотизм, героїзм, лідерські якості.

Реалізація заходів програми розвитку Університету забезпечить підвищення його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках з надання наукових і освітянських послуг. Синергетичним ефектом через впровадження програми, ефективне використання бюджетних коштів стане зростання добробуту всіх членів суспільства, зокрема студентів, науково-педагогічного і обслуговуючого персоналу університету та держави в цілому.

План реалізації програми "Голосіївська ініціатива — 2020" на 2020 рік   

План реалізації програми "Голосіївська ініціатива — 2020" на 2019 рік  

План реалізації програми "Голосіївська ініціатива — 2020" на 2018 рік

План реалізації програми "Голосіївська ініціатива — 2020" на 2017 рік

План реалізації програми "Голосіївська ініціатива — 2020" на 2016 рік

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ на 2015-2020 роки

«ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2020»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Національний університет біоресурсів і природо­користування України (далі – НУБіП, Університет) має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету Постановою Верховної Ради України від 29 липня 1994 р. № 158/94-ВР «Про Національний аграрний університет».

Університет розпочав свій шлях зі створення 30 вересня 1898 року сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту. Внаслідок наступних організаційних перетворень, Київський сільськогосподарсь­кий інститут у 1954 році було об’єднано з Українським лісогосподарським інститутом та створено єдиний навчальний заклад – Українську сільськогосподарську академію. У 1957 році в її структуру введено Київський ветеринарний інститут, який теж бере свій початок з ветеринарного факультету КПІ. Упродовж наступних років на базі академії у серпні 1992 року створено Український державний аграрний університет, який, відповідно до постанови Верховної Ради України № 158 від 29 липня 1994 року,  змінив статус на Національний аграрний університет.З 30 жовтня 2008 року заклад має назву Національний університет біоресурсів і природокористування України.

За понад 115-річну історію існування Університету в його стінах підготовлені десятки відомих українських політиків та громадських діячів, сотні вчених, педагогів, керівників підприємств, організацій і установ, тисячі фахівців-виробничників, які є гордістю Університету та всієї держави.

Для виконання покладених на Університет нових статутних функцій з формування патріотичної національної еліти України, забезпечення підготовки високо­кваліфікованих фахівців для органів державного управління, наукових, освітніх установ та суб’єктів підприємництва в аграрному секторі, з розвитку наук про життя, раціонального природокористування, відповідно до нинішніх і майбутніх вимог суспільства, дана Програма ставить за мету вибудувати нову п’ятирічну  багатовекторну стратегію розвитку за напрямами життєдіяльності Університету й забезпечити її дієвими механізмами реалізації.

Програма розвитку НУБіП розроблена відповідно до вимог існуючого законодавства щодо програм розвитку, рекомендацій Міністерства освіти і науки України (далі МОН), також міжнародних нормативних актів наукового та освітянського змісту, Закону України “Про вищу освіту”, проекту Програми розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року, пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної науки, які реалізуються НАН України і НААН України, Статуту Університету, досвіду реалізації таких програм іншими університетами та  наукового доробку вчених Університету.

МЕТА І ЗАВДАННЯ

Програма розроблена з метою здійснення якісних і кількісних перетворень в НУБіП України для набуття ним повноцінних характеристик статусу дослідницького університету України, як одного з лідерів освіти та науки світового рівня. Основним завданням запропонованих змін має стати формування Університету як  головного галузевого навчально-наукового центру України з підготовки науково-педагогічних,  наукових, управлінських  і фахових кадрів вищої кваліфікації для органів влади, сільського господарства та пов’язаних з ним суміжних галузей економіки та сфер суспільного життя. Університет дослідницького типу буде концентрувати свої зусилля на науковому забезпеченні ефективного розвитку аграрного сектору, суміжних із ним інших сфер національної економіки, галузей наук про життя, підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної освіти, інтеграції системи української освіти в єдиний європейський освітній простір. Кінцевою метою діяльності Університету є підготовка висококваліфікованих фахівців європейського і світового рівня, творче поєднання освітянської і наукової діяльності.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ ТА НАУЦІ

Перспективи розвитку Університету тісно пов’язані з трансформуванням глобального розвитку світової освіти і науки, формуванням сфери знань, низкою загальнодержавних проблем макроекономічного характеру і внутрішніх чинників розвитку самого вишу. Найважливіші з них такі:

·         складна внутрішня суспільно-політична ситуація на частині території держави, викликана агресією з боку Росії;

·         висока відповідальність органів державного управління за наслідки і проблеми формування нових векторів міжнародної інтеграції, перш за все, до структур Євросоюзу;

·         важкий фінансово-економічний стан  держави через зменшення ВВП, доходів до бюджету та інше, нечіткі перспективи зростання обсягів бюджетного фінансування університетів;

·         несприятлива соціально-демографічна ситуація в країні, зменшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл, суттєве зниження рівня підготовки учнів у середній загальноосвітній школі;

·         зменшення престижності класичної сільськогосподарської освіти у світі, поява подібних тенденцій в Україні, виникнення диспропорцій між попитом та пропозицією на базові аграрні професії;

·         невідповідність рівня матеріально-технічної бази  інноваційним вимогам та невідкладна потреба в її оновленні;

·         недостатня міжнародна кооперація та інтеграція у європейський і світовий освітній простір, що знижує загальний індекс конкурентоспроможності навчального закладу;

·         недостатність практичної та науково-дослідної складової у фаховій підготовці   науково-педагогічних кадрів, зростаюча потреба у підвищенні кваліфікації управлінського апарату  та викладачів Університету;

·         недостатність зв’язків з потенційними замовниками кадрів та відсутність необхідної соціальної інфраструктури, достатньої кількості соціально захищених робочих місць та інше.

ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Основних шляхів розвитку Університету два. Перший - інтенсивний, який би діалектично поєднав освітній, науковий та виробничий процеси в інноваційну модель розвитку. Цей процес буде спрямований, по-перше, на активізацію суспільного життя науково-педагогічного колективу (через різноманітні міжнародні й національні наукові та історично-пізнавальні й культурно-виховні програми), по-друге, підвищення рівня інноваційності навчального процесу і наукових досліджень (через придбання новітніх інформаційно-технологічних засобів отримання і передачі знань), по-третє, збільшення фінансування капітального будівництва та ремонту виробничих і обслуговуючих приміщень, у тому числі, у навчально-дослідних господарствах, житла для викладачів та гуртожитків для студентів, вкладень у розширення спортивної, оздоровчої та культурної бази.

Другий – екстенсивний: подальше збільшення кількості відокремлених підрозділів, привабливих за рівнем свого розвитку, обсягом ресурсів та станом їх використання (коледжів, технікумів, інститутів, у т. ч. науково-дослідних, академій,  університетів), які добровільно, на основі рішення трудових колективів, виявили  бажання інтегруватися у НУБіП України за підтримки МОН.

Обидва шляхи розвитку Університету на перспективу  можуть бути відокремленими у діях, а також, водночас, поєднані в організаційних заходах, у часі та фінансуванні. Шляхи подальшого розвитку та реформування Університету спрямовані на досягнення синергетичного соціально-економічного ефекту за такими базовими цілями:

·         стати центром освітньої, навчально-методичної і наукової політики в аграрному секторі, охороні навколишнього середовища, сфері наук про життя не тільки в Україні, але й у міжнародному вимірі;

·         визначення і формування нових суспільних цінностей та духовних орієнтирів в освіті та наукових дослідженнях;

·         утримання досягнутого та зростання якості освіти і наукових досліджень;

·         забезпечення людиноцентричної моделі суспільних відносин,  розвиток демократичних принципів  в управлінні Університетом;

·         підвищення соціального статусу науково-педагогічних та наукових працівників, соціальний захист співробітників, студентів,  аспірантів і докторантів;

·         комплексна реконструкція та оновлення основних фондів, розроблення плану розвитку території Університету, невідкладне виконання ремонтних і будівельних робіт з урахуванням новітніх світових вимог та надбань у сфері будівництва й архітектури;

·         збільшення обсягів залучення і підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, спрямованих на  розвитокУніверситету, у т.  ч. оптимізація структурних і податкових відносин базового закладу з  навчально-дослідними господарствами і  відокремленими підрозділами.

Місія Університету: створювати, систематизувати, зберігати й поширювати сучасні наукові знання для покращення якості життя людей; готувати фахівців європейського і світового рівня інтелектуального та особистісного розвитку. Свою місію НУБіП України реалізує через основні напрями розвитку, до яких належать суспільно-виховна, міжнародна, освітньо-навчальна, науково-дослідницька, інноваційна виробничо-господарська діяльність та інші. Ці напрями реалізуються конкретними кроками розвитку.

НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні завдання у сфері міжнародного співробітництва:

- по-перше, активне використання міжнародних зв’язків посольств України, можливостей професорів, стажерів, випускників та співробітників Університету, які працюють за кордоном, з метою залучення іноземних громадян для навчання в Університеті за навчальними програмами підготовки бакалавра та магістра;

- по-друге, інтенсифікація співпраці із закордонними університетами-партнерами на основі двосторонніх угод, розширення напрямів співпраці з метою більш широкого залучення викладачів, науковців, аспірантів Університету до виконання спільних міжнародних наукових проектів, наукової кооперації, участі у міжнародних конкурсах;

- по-третє, забезпечення можливості самостійного вивчення іноземних мов для викладачів та співробітників Університету, запровадження мовних стажувань. Цей напрям планується реалізувати кількома блоками цілей (мета) та відповідних кроків.

Мета 1.1. Залучення іноземних студентів
до навчання в Університеті

1.1.1. Інтенсифікувати взаємодію з міжнародними, міжурядовими та неурядовими організаціями, фондами і програмами (ООН, USAID, Європейська комісія, ЮНЕСКО, HORIZONT, Світовий банк, IFC тощо), посольствами України для залучення додаткових джерел підтримки розвитку спільних міжнародних програм навчання студентів в університетах-партнерах. Заснувати Міжнародну асоціацію випускників НУБіП України.

1.1.2. Підвищення мобільності студентів шляхом удосконалення технологій вивчення іноземних мов, формування груп з екстернатного вивчення дисциплін робочого навчального плану іноземними мовами, залучення студентів до участі в міжнародних освітніх програмах  за безпосередньої участі університетів-партнерів.

1.1.3. Підвищити якість рекламної продукції про Університет, у т. ч. в Інтернеті та ЗМІ, інтенсифікувати її розміщення за кордоном.

1.1.4. Посилити фаховий та  науково-педагогічний рівень підготовки викладачів, які працюють з іноземними студентами, поліпшити соціальні, у т. ч. житлові, умови для студентів-іноземців, які навчаються на підготовчому відділенні та за навчальними програмами підготовки бакалаврів і магістрів. 

Мета 1.2. Активізація міжнародної діяльності з визнання

та видачі подвійних дипломів

1.2.1. Налагодження постійних зв’язків з МОН, Міністерством закордонних справ України (далі МЗС), посольствами України, університетами ЄС, США  і Китаю та інших країн з метою запрошення вчених, викладачів та студентів до виконання спільних навчальних проектів, сприяння у підтримці та реалізації навчальних програм з видачею подвійних дипломів про освіту. Збільшення кількості іноземних студентів підготовчого відділення для іноземців.

1.2.2. Залучення іноземних експертів з різних галузей наук для забезпечення ліцензування і акредитації міжнародних навчальних програм, оцінки рівня наукових публікацій, навчально-методичних матеріалів, наукової компетенції науково-педагогічних працівників університету.

1.2.3. Удосконалення методичної  бази міжнародного співробітництва з метою забезпечення взаємодії з іноземними університетами, міжнародними, міжурядовими та неурядовими організаціями, фондами і програмами для адаптивного визнання змісту освіти в Університеті та університетах-партнерах.

 Мета 1.3. Збільшення кількості англомовних програм навчання

1.3.1. Впровадження інтенсивних технологій вивчення іноземних мов для  науково-педагогічних працівників, які читають англомовні курси, усіх факультетів/інститутів Університету, введення щомісячного (щотижневого) англомовного дня спілкування на території Університету; перегляд кількості кредитів, які обирають студенти за вибором на користь іноземних мов;

1.3.2. Стимулювання англомовних викладачів, інтенсивна підготовка  резерву кадрів для  планування закордонних навчальних та наукових відряджень з урахуванням мовної підготовки, педагогічного навантаження, спеціальності.

1.3.3. Розроблення і затвердження програм факультативного вивчення польської і китайської мов на кафедрахіноземних мов, забезпечення навчальних програм кваліфікованими викладачами, проведення літніх фахових мовних шкіл.

1.3.4. Формування спільних  магістерських програмз університетами Вишеградської групи, семестрове навчання студентів в університетах-партнерах, спільне отримання грантів на виконання дослідницьких програм та організацію міжнародних магістерських програм за узгодженими спеціальностями і спеціалізаціями.

1.3.5. Організація і проведення літніх і зимових шкіл підвищення кваліфікації на базі Університету для представників університетів-партнерів та інших навчальних закладів і наукових установ з видачею відповідних дипломів (свідоцтв).

 Мета 1.4. Міжнародна наукова кооперація

1.4.1. Встановлення зв’язків зі спорідненими закладами освіти інших країн для співробітництва у навчальній, науковій і методичній роботі, обміну молодими вченими, розширення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

1.4.2. Офіційне членство науковців Університету в міжнародних громадських професійних об’єднаннях, отримання вільного доступу до авторитетних міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Webof Science тощо).

1.4.3. Співробітництво із зарубіжними і вітчизняними університетами та науковими установами щодо покращення показників рейтингу наукових видань НУБіП України серед навчальних закладів.

 1.4.4. Розвиток партнерства в агропромисловій та природоохоронній сферах, сфері наук про життя між вітчизняними та іноземними установами і організаціями, спільне видання аналітичних бюлетенів.

1.4.5. Забезпечення участі науковців Університету в міжнародних наукових програмах, проектах з метою використання результатів спільної діяльності на внутрішньому й міжнародному ринках наукоємної продукції.

1.4.6. Організація  та участь аспірантів і докторантів у спільних міжнародних проектах,  конференціях, симпозіумах та круглих столах.

1.4.7. Подальше впровадження та розширення переліку місць і форм проведення міжнародного стажування аспірантів і докторантів.

НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ, РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ
ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ

Основна мета розвитку освіти в НУБіП України на 2015–2020 роки спрямована на підвищення якості навчального процесу, вдосконалення чинних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Магістр”, розширення переліку нових магістерських спеціальностей та спеціалізацій відповідно до попиту на українському та міжнародному ринках праці. Ліцензування нових програм відбуватиметься відповідно до розвитку нових напрямів у техніці, інформаційних, агро- і біотехнологіях у лісівництві, рослинництві і тваринництві, ветеринарній медицині, виробничому та побутовому  енергозбереженні, макро- і мікроекономіці, землекористуванні та його правовому забезпеченні, якості продуктів харчування для поліпшення екологічних умов життя людини.

З метою підвищення якості надання освітніх послуг Університет планує розвивати міжнародну мобільність студентів та викладачів шляхом підвищення їх комуні­ка­тивності через збільшення кількості бакалаврських напрямів підготовки та магістерських спеціальностей і спеціалізацій з викладанням англійською та іншими іноземними мовами.

Підвищення конкурентоспроможності  Університету з надання освітніх послуг, вимірюється  індикаторами, основними з яких визначено: по-перше, якість навчального процесу; по-друге, вартість наданих освітянських послуг, по-третє, кількість працевлаштованих випускників та їх місце у суспільному житті держави і  т. д. Синергетичним показником конкурентоспроможності в наданні освітніх послуг є конкурс, тобто кількість абітурієнтів, які виявили бажання навчатися в Університеті за напрямами і спеціальностями відповідно до ліцензованого обсягу та місць державного замовлення.

Основними завданнями в освітній сфері є:

·         повне використання ліцензованих обсягів, враховуючи суттєве збільшення кількості іноземних студентів, насамперед, на профільних напрямах підготовки та спеціальностях;

·         продовження реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої неперервної системи відбору і підготовки студентів  за схемою “загальноосвітня школа, ліцей – технікум, коледж – Університет”. Розробка дієвої програми поліпшення якості освітніх послуг  у відокремлених підрозділах Університету;

·         розробка індивідуальних університетських навчальних планів і програм, які б відповідали запиту виробництва та кращим зарубіжним аналогам магістерського рівня  з формуванням окремих модульних дисциплін; за впровадження міжнародних освітніх програм, навчальних планів та інформаційних інтерактивних технологій навчання, створення та відкриття нових напрямів і спеціальностей для підготовки фахівців відповідно до вимог Європейського освітнього простору з метою отримання студентами подвійних дипломів;

·         залучення роботодавцiв агропромислового вироб­ництва до участі в підготовці та реалізації навчаль­них програм, спеціальностей та спеціалізацій, узгодження з ними освітніх і професійних стандартів; переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичного компонента; масштабне запровадження програм стажування на виробництві. Оновлення матеріальної бази навчально-дослідних господарств, надання їм привабливого і сучасного рівня;

·         забезпечення процесу навчання новітнім лабораторним обладнанням та матеріалами, інтеграція вищої університетської освіти і наукових досліджень до вимог практики агробізнесу;

·         участь науково-педагогічних працівників у розробленні та впровадженні державних стандартів змісту освіти, національної системи кваліфікацій;

·         інтеграція Університету з навчальними закладами різних рівнів, науковими установами та під­приєм­ствами, зокрема, шляхом створення навчально-науково-виробничих комплексів, технопарків у сфері аграрного бізнесу, біотехнологій;

·         створення організаційно-правових та фінансових умов длязапочаткування активної реалізації міжнародних програм академічної мобільності;

·         розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження новітнього програмного забезпе­чення, у т.ч. моделюючого пакету програм “Wolfram mathematika”, удосконалення практики розроблення та реалізації електронних навчальних курсів з використанням платформи Мoodle та обладнання аудиторій для проведення дистанцій­них лекцій і телеконференцій;

·         залучення до постійної та часткової роботи високопрофесійних науково-педагогічних працівників з міжнародним досвідом  з поза меж Університету та України;

·         поєднання  сучасних технологій зовнішнього незалежного оцінювання знань та здібностей абітурієнтів і студентів за допомогою об’єктивних психолого-педагогічних методів і комп’ютерного аналізу та шляхом  прямих співбесід, інтерв’ю;

·         забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет в усіх приміщеннях Університету;

·         індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної освітньої траєкторії; створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

·         впровадження у навчальний процес та діяльність університетської бібліотеки сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, створення з цією метою лабораторій для підготовки та збереження електронних курсів, обладнання аудиторій для проведення дистанційних лекцій та телеконференцій;

·         активне залучення до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької роботи вчених Національної академії наук України й Національної академії аграрних наук України та галузевих академій, виробничників, провідних фахівців організацій та установ.

Мета 2.1. Удосконалення змісту навчального процесу

Відповідно до своєї місії освітньо-навчальна діяльність університету належить до основних напрямів його розвитку. Для реалізації мети та завдань у навчальній і виховній  сферах діяльності Університету формуються цілі розвитку на наступні п’ять років.

2.1.1. Забезпечення відкритого доступу всіх категорій здобувачів освіти (включаючи людей із особливими потребами) до освітніх послуг та збільшення контингенту студентів за навчальними програмами (бакалаврськими, магістерськими, рhD, докторськими), у т. ч. за програмами  перепідготовки та підвищення кваліфікації.

2.1.2. Моніторинг, розробка і ліцензування нових бакалаврських напрямів підготовки й магістерських спеціальностей, розширення підтвердженого МОН  обсягу підготовки з переліку актуальних на ринку праці напрямів підготовки  бакалаврів, спеціальностей магістрів, попередньо акредитованих у НУБіП України.

2.1.3. Участь в удосконаленні чинної законодавчої та нормативно-правової бази з питань надання вищої освіти, самостійне регулювання освітньої, наукової діяльності та інформаційного забезпечення їх відповідності цілям і змісту навчальних програм на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації.

2.1.4. Удосконалення практики підготовки, перепідготовки й атестації педагогічних,  науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації для Університету, інших навчальних закладів та наукових установ.

2.1.5. Реалізація поступової інтегральної модульності навчальних програм молодшого спеціаліста та бакалавра для того, щоб дати можливість молодшим спеціалістам оптимально продовжити навчання за програмами підготовки бакалаврів скороченого терміну навчання.

2.1.6. Підтримання та зміцнення діючого взаємозв’язку факультетів і кафедр базового закладу університету з  коледжами НУБіП України для продовження підготовки молодших бакалаврів за програмами бакалаврату університету в постійних містах їх розташування.

2.1.7. Удосконалення внутрішньої і зовнішньої системи забезпечення контролю якості навчального процесу, що включає дотримання галузевих стандартів, ліцензування та акредитацію напрямів і спеціальностей, державну атестацію випускників, участь у державних та міжнародних рейтингах, розроблення наукометричної бази даних вітчизняних та міжнародних наукових видань у НУБіП України, розвиток системи менеджменту якості.

2.1.8. Постійне, відповідно до кращих зразків та формальних вимог МОН України, підвищення якості навчального процесу за фахово-професійним, інформаційно-телекомунікаційним та іноземно-мовним напрямами.

Мета 2.2. Розвиток магістратури

Пріоритетом розвитку магістерських програм у НУБіП України на 2015–2020 роки є закріплення і подальший розвиток  сформованої у попередні роки їх структуризації за сферами працевлаштування, зокрема, виробничої (освітньо-професійної), дослідницької (освітньо-наукової), управлінської, експертно-контрольної та педагогічної. З цією метою необхідно надалі: по-перше, відкрити та запровадити у навчальний процес  нові спеціальності та спеціалізації, актуальні на ринку праці, зокрема, що стосуються фахово-галузевої орієнтованості; по-друге, інтенсифікувати навчальний процес шляхом збільшення кількості магістерських програм, побудованих за модульною системою викладання дисциплін; по-третє, запровадити нову, комбіновану систему оцінювання рівня знань бакалаврів для подальшого відбору на навчання за магістерськими спеціальностями.

Нові програми будуть формуватися  відповідно до напрямів впровадження новітніх агротехнологій, інновацій у ветеринарній медицині, біотехнології, технології енергозбереження, проектування та виготовлення нових машин, поліпшення якості продуктів харчування для забезпечення  якості життя людини, зростаючих потреб у макроекономічних дослідженнях з прикладної економіки, аграрного біржового ринку, розвитку сільських територій та місцевого самоврядування.

2.2.1. Проведення постійного моніторингу міжнародного освітнього простору, інновацій в агро- і біотехнологіях, енергетиці, техніці, інших профільних напрямах діяльності Університету з метою розроблення нових магістерських спеціальностей та програм для забезпечення швидкої адаптації їх майбутніх випускників до вимог ринку праці.

2.2.2. Запровадження в навчальний процес підготовки магістрів майстер-класів провідних науковців Університету, експертів, виробничників та закордонних вчених, з частковим переходом до блочного навчання.

2.2.3. Забезпечення моніторингу якості підготовки та процедур захисту магістерських робіт. Збільшення кількості дисциплін, що викладаються для магістрів іноземними мовами.

2.2.4. Продовження практики обов’язкової участі студентів магістратури дослідницької спеціалізації у виконанні наукових тем випускових кафедр, виступах на конференціях, семінарах, постерних презентаціях, публікаціях результатів досліджень та підготовці авторефератів магістерських робіт.

2.2.5. Ліцензувати нову магістерську спеціальність “Прикладна економіка” та розпочати підготовку магістрів за цією програмою на новоствореній кафедрі.

2.2.6. Ліцензувати новий бакалаврський напрям «Туризм» зі спеціалізацією «Зелений туризм» з метою подальшої реалізації підготовки магістрів на кафедрі аграрного консалтингу.

2.2.7. Підготувати обґрунтування та подати необхідні документи до МОН України щодо введення у галузь знань «Право» спеціальності «Природоохоронна діяльність» з подальшою реалізацією підготовки магістрів.

2.2.8. Ліцензувати нову магістерську спеціальність 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» та розпочати за нею підготовку магістрів на кафедрах ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули й агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна.

2.2.9. Ліцензувати нову магістерську спеціальність «Агромеліорація» та розпочати підготовку магістрів за цією програмою на кафедрі кормовиробництва, меліорації і метеорології.

2.2.10. Ліцензувати нову магістерську спеціальність “Ветеринарна фармація” та розпочати підготовку магістрів за цією програмою на кафедрі фармакології і токсикології.

2.2.11. Ліцензувати нову магістерську спеціальність “Лабораторна діагностика хвороб тварин” та розпочати підготовку магістрів за цією програмою на кафедрі біохімії тварин, якості і безпеки с.-г. продукції ім. акад. М. Ф. Гулого, кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології, кафедрі гістології, цитології та ембріології, кафедрі терапії і клінічної діагностики, кафедрі патологічної анатомії, кафедрі рідіобіології та радіоекології.

2.2.12. Розширити  підготовку фахівців у галузях знань "Сільське господарство та лісництво", "Ветеринарія", "Біотехнологія" тощо, за програмами експертів-аналітиків, які, крім технологічної підготовки за обраною спеціальністю, передбачають оволодіння навичками роботи з новітніми лабораторними приладами, методиками та технологіями.

2.2.13. Збільшити ліцензований обсяг підготовки за магістерською спеціальністю "Адміністративний менеджмент" випускників із основною сільськогосподарською освітою для набуття управлінських навичок у сфері сільськогосподарського виробництва, ветеринарної медицини, переробки та зберігання продукції рослинництва і тваринництва.

2.2.14. Удосконалити підготовку магістрів за спеціальністю "Якість, стандартизація та сертифікація» для експертно-контрольної сфери діяльності з базовою сільськогосподарською та ветеринарною освітою, які знайомі з технологіями виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва і тваринництва та  освоїли навички експерта з оцінки якості сировини або готової продукції.

2.2.15. Розширити магістерську підготовку за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»з метою формування кваліфікованих викладачів з ефективного функціонування сільськогосподарських навчальних закладів на основі  використання сучасних технологій виробництва, зберігання і переробки  сільськогосподарської продукції.

2.2.16. Продовжити роботу щодо розширення обсягів підготовки магістрів за спеціальністю “Управління інноваційною діяльністю” у навчально-науковому інституті післядипломної освіти.

2.2.17. Започаткувати підготовку магістрів за спеціальністю “Біржова діяльність” у навчально-науковому інституті бізнесу.

2.2.18. Започаткувати підготовку магістрів за спеціальністю “Екологічний контроль та аудит” у навчально-науковому інституті рослинництва, екології і біотехнологій.

2.2.19. Сформувати, підготувати, ліцензувати нову магістерську програму  “Управління розвитком сільських територій” та розпочати підготовку магістрів за цією програмою на кафедрі економіки праці та розвитку сільських територій.

2.2.20. Продовжити практику укладання договорів між Університетом, роботодавцями та студентами магістратури для забезпечення майбутнього працевлашту­вання випускників.

Мета  2.3. Поліпшення навчально-методичної
та видавничої діяльності, використання інформаційних
та інтерактивних технологій

Важливою компонентою поліпшення навчального процесу підготовки фахівців в Університеті має стати розвиток його навчального та методичногозабезпечення. Забезпечення навчального процесу власними підручниками, посібниками, робочими програмами і матеріалами є важливою складовою частиною підвищення конкурентоспроможності навчального закладу дослідницького типу. Для реалізації цієї мети розроблені такі цілі.

2.3.1. Удосконалення навчально-методичного забезпе­чення навчального процесу, що реалізується через застосування сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.

2.3.2. Стабілізація кількості та концентрація уваги на підвищенні якості змісту підручників, посібників, методичних рекомендацій, виданих викладачами базового закладу Університету та регіональних ВНЗ за дозволом МОН України, у т. ч. іноземними мовами.

2.3.3. Збільшення кількості електронних навчальних курсів дисциплін, що доступні студентам базового закладу університету та регіональних ВНЗ, розміщених на платформі Moodle.

2.3.4. Підвищення якості підготовки навчально-методичного забезпечення навчального процесу в НУБіП України. Посилення ролі педагогічних кафедр у підвищенні якості навчального процесу.

2.3.5. Збільшення кількості дистанційних та відео-занять для студентів відокремлених підрозділів Університету. Вдосконалення дистанційної системи навчання студентів.

2.3.6. Реалізація сучасних інформаційних технологій у діяльності університетської наукової бібліотеки. Наповнення інституційного репозитарію.

НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКE САМОВРЯДУВАННЯ
ТА ВИХОВНА РОБОТА. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ
ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ

Основною метою виховання студентської молоді є формування патріотично налаштованих громадян України з високими моральними цінностями та духом, людськими ідеалами та  переконаннями, знанням історії і культури українського народу, національною свідомістю та людською гідністю, любов’ю до рідної землі, родини, свого народу, колективу Університету, бажанням працювати задля розквіту держави, готовністю в будь-який час стати на захист Батьківщини, глибоким розумінням громадянського обов'язку, повагою до Конституції України, законів України, державної мови і символіки, історії Університету та його видатних учених.

Для реалізації цих цілей необхідно створити нові, більш сучасні умови для розвитку особистості, реалізації творчого потенціалу, особистих здібностей у сфері професійних, спортивних та мистецьких талантів шляхом організації більшої кількості клубів за інтересами, фестивалів, семінарів, практикумів, спортивних подій. На реалізацію цього напряму спрямовані такі цілі.

3.1.1. Пріоритетний розвиток студентського самоврядування через активізацію роботи студентської організації та студентського містечка, студентської профспілкової організації, підвищення професіоналізму лідерів та активістів студентського самоврядування, оновлення і забезпечення рейтингової системи поселення в гуртожиток, виховання сумлінної поведінки,  відповідального ставлення до членів колективу, майна університету.

3.1.2. Створення в гуртожитках і на території студентського містечка умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості й талантів, самореалізації у сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності.

3.1.3. Розробка річних комплексних програм виховної роботи із студентством для  факультету, інституту (включаючи програму тренінгу ”Школа першокурсника”).

3.1.4. Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров'я, захист соціальних прав, формування здорового способу життя шляхом проведення масових загальноуніверситетських заходів.

3.1.5. Формування незалежних студентських ЗМІ (випуск електронної студентської газети ) та створення FM радіостанції, озвучення в основних корпусах і будівлях Університету (гуртожитках).

3.1.6. Створення Міжнародної асоціації випускників НУБіП України, – сприяння налагодженню контактів органів студентського самоврядування Університету з українськими та міжнародними студентськими організаціями.

3.1.7. Моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у громадській роботі, мистецькі та спортивні досягнення тощо.

3.1.8. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у т. ч. наставників академічних груп, з питань оновлення змісту виховної роботи, психологічної та педагогічної компетентності.

НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ
ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Враховуючи світові тенденції, пріоритетними напрямами діяльності колективу Університету на середню та довготривалу перспективу є зосередження науково-дослідних робіт у напрямах, пов’язаних із викликами, що стоять перед людством, і є актуальними для забезпечення розвитку Української держави. До них належить розвиток сільськогосподарських, технічних, біологічних, економічних, юридичних, природничих, педагогічних, історичних, філософських, географічних, фізико-математичних наук через фундаментальні й прикладні дослідження. Досягнення  світового рівня якості  наукових досліджень є загальнонаціональним пріоритетом, і його забезпечення – першочергове завдання Університету. Єдність розвитку освіти, науки і практики є визначальним чинником реформування університетського життя.Стратегічними  напрямами наукових досліджень в університеті є біологізація сільського господарства;охорона природи і сталий розвиток суспільства, біотехнології; якість, біобезпека, сертифікація і стандартизація технологій виробництва сільськогосподарської та харчової продукції; механізація та інженерний менеджмент сільськогосподарського виробництва; енергетика та автоматика в агропромисловій та природоохоронних сферах, економіка, маркетинг, менеджмент, біосоціальна економіка; інноваційна діяльність та міжнародні стандарти якості життя; раціоналізація соціального розвитку сільської місцевості; освоєння нових систем інформаційно-консультативного забезпечення; інформаційне і телекомунікаційне забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки; правове забезпечення регулювання біоресурсів і сталого природокористування. Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК є універсальним комплексом європейського рівня, висококласним функціональним, аналітичним лабораторним центром для проведення великого спектру хімічних, біологічних та радіологічних досліджень.

Конкурентоспроможність у  сфері наукової діяльності вимірюється, по-перше, часткою обсягів державного фінансування наукових фундаментальних і прикладних розробок від загального фінансування Університету; по-друге, кількістю працівників, залучених до виконання ініціативних тем наукових досліджень та тем, що виконуються на замовлення міністерств, відомств, установ, та їх співвідношенням;  по-третє, якістю – інноваційністю та глибиною фундаментальних і прикладних досліджень, апробацією та впровадженням  наукових розробок центральними органами  виконавчої влади України, міжнародними організаціями, суб’єктами підприємництва; по-четверте, індексом цитування за даними авторитетних наукометричних баз даних та обсягом залучених коштів до спеціального фонду за результатами наукової та науково-технічної діяльності.

           

Основні завданняу науковій сфері за напрямами такі.

Мета 4.1. Розширення напрямів та підвищення якості фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на вирішення проблем сталого
сільського розвитку

4.1.1. Придбання сучасного лабораторного обладнання, моделюючих пакетів програм для поліпшення організаційних і технічних умов проведення фундаментальних досліджень світового рівня у сферах вивчення біоресурсів, сталого природокористування, збереження біорізноманіття.

4.1.2. Пошук і розвиток нових напрямів фундаментальних досліджень, прикладних наукових і науково-технічних розробок у галузі сільськогосподарських, технічних, біологічних економічних, юридичних природничих, педагогічних історичних, філософських, географічних, фізико-математичних наук.

4.1.3. Участь у виконанні державних науково-технічних програм, розширення співпраці з міністерствами та відомствами з питань проведення досліджень на їх замовлення, участь вчених Університету в реалізації пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної науки спільно з НАН і НААН України. Створення спільних із Національною академією аграрних наук України науково-дослідних інститутів з актуальних проблем розвитку агросектору країни.

4.1.4. Пошук перспективних джерел фінансування науково-дослідних робіт, системна робота щодо участі у конкурсах, наукових проектах, удосконалення процедур проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт в Університеті.

4.1.5. Систематичний контроль за якістю наукової діяльності та моніторинг за ефективністю впровадження наукової продукції у виробництво, подання вченими університету результатів наукових досліджень на здобуття премій міжнародного та національного рівнів.

4.1.6. Удосконалення системи фінансового планування і супроводження виконання науково-дослідних робіт, оптимізація структури кошторису витрат для проведення наукових робіт. Доведення до 25% долі витрат Університету, які спрямовуються на науково-дослідні роботи.

4.1.7. Здійснення маркетингових заходів для популяризації можливостей Університету щодо розробки державних стандартів і проектів науково-технічної документації.

4.1.8. Активна співпраця з бізнесом. Розширення джерел залучення коштів на наукові дослідження за рахунок надання платних послуг на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт.

4.1.9. Підвищення науково-технічного потенціалу та конкурентоспроможності об’єктів права інтелектуальної власності Університету, його розвитку на інноваційній основі.

4.1.10. Проведення патентно-кон’юнктурних, інформаційних та маркетингових досліджень і прогнозування взаємовигідних умов комерціалізації та реалізації об’єктів прав інтелектуальної власності  на ринках продажу ліцензій.

4.1.11. Удосконалення web-сайтів наукових видань Університету на базі інформаційно-технічної системи Open Journal System. Забезпечити формування імпакт-фактора наукових видань Університету.

4.1.12. Оптимізація підготовки, випуску та розповсюдження наукових видань (журнали, монографії, збірники наукових праць тощо) удосконалення структури наукових підрозділів Університету для забезпечення інтеграції освіти та науки з виробництвом.

4.1.13. Залучення до складу редакційних колегій іноземних вчених та представників міжнародних наукових установ, які мають високий індекс цитування.

4.1.14. Розширити сферу діяльності Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК у регіонах України, забезпечення функціонування на її базі центру користування наукоємним обладнанням. Зміцнення науково-технічної бази Науково-дослідного та проектного інституту стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса).

4.1.15. Поліпшення матеріально-технічної бази наукових підрозділів, забезпечення сервісного обслуговування засобів вимірювальної техніки Університету, розвиток метрологічного забезпечення в наукових  підрозділах університету.

4.1.16. Розвиток перспективних форм спільної наукової діяльності в підрозділах Університету, виконання міжкафедральних досліджень, організація і проведення науково-дослідних робіт з урахуванням досвіду провідних вітчизняних та іноземних університетів дослідницького типу.

4.1.17. Взаємодія з вищими навчальними закладами, науковими установами в здійсненні наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та їх активне залучення  до реалізації спільних наукових програм і проектів.

4.1.18. Удосконалення системи конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт, які виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету, на основі залучення до нього зарубіжних експертів світового рівня.

4.1.19. Покращення якісного та кількісного складу штатних наукових працівників Університету.

Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів

4.2.1. Удосконалення діяльності аспірантури і докторантури шляхом запровадження наукового ступеня доктора філософії, розширення переліку наукових спеціальностей, за якими відбувається захист дисертаційних робіт у спеціалізованих вчених радах Університету.

4.2.2. Підвищення відповідальності спеціалізованих вчених рад (відповідно до  їхніх нових   повноважень) за процес підготовки,  захисту дисертаційних робіт та видачу дипломів.

4.2.3. Сприяння росту наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників університету – наукових керівників здобувачів наукових ступенів, забезпечення сприятливих умов для формування ними складу спеціалізованих вчених рад.

4.2.4. Посилення вимог до конкурсного відбору аспірантів і докторантів, удосконалення системи оцінювання якості фахового та мовного рівня підготовки аспірантів і докторантів з використанням механізмів контролю, прийнятих в Україні та за її межами.

4.2.5. Підвищення якості інформаційного забезпечення дослідницьких процесів для аспірантів та докторантів (інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет, медіа-освіта тощо).

4.2.6. Розширення переліку актуальних тем кандидатських та докторських спеціальностей підготовки, ліцензованих в НУБіП України,  визначених МОН України.

4.2.7. Залучення коштів для наукових досліджень аспірантів і докторантів через систему грантів, благодійних фондів, державних і приватних організацій, установ  та інших джерел.

4.2.8. Забезпечення участі аспірантів і докторантів у системі міжнародного наукового обміну, за участю США, Японії та країн ЄС.

4.2.9. Запровадження стандартів якості (ISO 9001) в систему підготовки аспірантів і докторантів, підтримка інноваційних форм науково-дослідної діяльності молодих спеціалістів.

4.2.10. Посилення громадської активності молодих вчених шляхом розвитку співпраці між молодіжними організаціями, асоціаціями, навчальними закладами,  науковими установами, міністерствами та відомствами України.

4.2.11. Інформаційна підтримка щодо отримання іменних стипендій, дипломів, інших заохочень для молодих вчених та студентів-дослідників, сприяння підвищенню рівня якості їх життя.

4.2.12. Залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до участі у міжнародних та вітчизняних наукових конкурсах, науково-дослідних роботах і проектах та інших науково-технічних заходах.

4.2.13. Опублікування статей наукових та науково-педагогічних працівників англійською та іноземними мовами у міжнародних, вітчизняних виданнях, які мають імпакт-фактор або індекс цитування та входять в науковометричні бази даних Scopus, WebofScience і наукових виданнях Університету.

Мета 4.3. Поліпшення інноваційної діяльності

В основі розвитку інноваційної діяльності Університету у майбутньому може бути науковий парк НУБіП України «Стале управління навколишнім середовищем і якістю життя". Його діяльність має переформатуватися на впровадження і комерціалізацію наукових розробок  НУБіП. З цією метою науковий парк має вибудувати систему трансферу технологій, інновацій, створених вченими Університету, до їх споживачів.

4.3.1. Реформування за напрямами діяльності та змістом функцій наукового парку НУБіП України «Стале природокористування та якість життя» на пошук новацій і розбудову  інфраструктури їх трансферу.

4.3.2. Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій на основі мережі існуючих та новостворених інноваційних підрозділів Університету. Організація постійно діючої виставки новітніх технологій, інноваційних проектів, нової техніки.

4.3.3. Удосконалення взаємозв'язків та взаємодії науково-дослідних інститутів університету з бізнесом, суб'єктами господарювання для виявлення їхніх потреб у наукових розробках та впровадження у практику, збільшення реалізації інвестиційно привабливих інноваційних проектів у навчально-дослідних господарствах Університету.

4.3.4. Реалізація науковою частиною Університету системи трансферу наукових технологій селекції та насінництва у виробничу діяльність суб’єктів аграрного підприємництва та навчально-дослідних господарств.

4.3.5. Розробка та реалізація системи компенсації витрат на  наукові розробки та права інтелектуальної власності Університету відокремленими підрозділами, забезпечення трансферу технологій та надходження фінансових ресурсів у бюджет вишу.

4.3.6. Участь вчених Університету у розробці та виконанні регіональних інноваційних програм і проектів,  впровадження системи стимулювання та мотивації праці наукових працівників, орієнтованої на об'єктивну оцінку реалізації конкретних завдань за кінцевим результатом.

4.3.7. Формування інноваційної культури, орієнтованої на творчу діяльність організаційно-управлінського та аналітичного рівня, сприяння розкриттю та реалізації інноваційного потенціалу науково-педагогічних працівників Університету.

4.3.8. Залучення інвестицій підприємств, організацій недержавного сектору національної економіки для спільного впровадження інноваційних розробок, проектів Університету,  розміщення маркетингових  пропозицій і запитів у національній та іноземних мережах трансферу технологій. Здійснення заходів щодо спеціалізації навчально-дослідних господарств Університету, оснащення їх сучасною технікою (ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О. В. Музиченка» – тваринництво, ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» – селекція і рослинництво, ВП НУБіП України «Навчально-дослідне господарство «Ворзель» – овочівництво та садівництво, ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» – лісництво).

Мета 4.4. Розвиток інформаційної та комунікаційної бази

На період розвитку Університету ставиться завдання постійного оновлення матеріально-технічної бази, що використовується для інформаційно-телекомунікаційного  забезпечення як навчального процесу, так і всієї життєдіяльності колективу та розвитку університетського кіберінформаційного простору. З цієї метою необхідно реалізувати кілька важливих заходів.

4.4.1. Розроблення та впровадження в Університеті комплексної інформаційно-аналітичної системи з електронним документообігом, територіально адаптованої до розміщення у відремонтованому адміністративному корпусі та створення потужного кіберінформаційного дата-центру, орієнтованого на вирішення всього комплексу задач інформаційного забезпечення.

4.4.2. Придбання нового обладнання та створення на його основі єдиного електронного навчально-наукового середовища Університету, у тому числі навчально-інформаційного порталу, інституційного репозиторію, відеопорталу, вікіпорталу, геопорталу, електронної бібліотеки, електронних наукових журналів, бібліотечного фонду й забезпечення широкого застосування нових інформаційних та телекомунікаційних технологій доступу до світової мережі знань.

4.4.3. Створення інформаційно-освітнього середовища Університету на основі активізації розроблення електронних навчальних, науково-методичних та інформаційно-довідкових web-ресурсів, активне їх використання у навчальному процесі.

4.4.4. Створення умов для формування інформаційно-комунікаційного середовища на території Університету з використанням доступу через Wi-Fi, відеоменеджменту та інших новітніх комунікаційних технологій як компонент наукового і суспільного  прогресу за допомогою електронних web-ресурсів.

4.4.5. Розроблення нових інформаційно-комунікаційних технологій, оволодіння новими методами збору, опрацювання, синхронізації та поширення інформації у web-просторі. Створення системи накопичення та поширення даних і знань агропромислового та природоохоронного спрямування (інтегрованого програмно-інформаційного середовища науково-інноваційних та освітніх ресурсів), яка матиме єдиний Web-інтерфейс з головною сторінкою  http://edorada.org/, що буде точкою доступу широкого загалу користувачів до цих ресурсів.

4.4.6. Модернізація web-сайту та інтернет-центру університету, у т. ч. web-сайтів регіональних ВНЗ, за допомогою інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій.

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ

 Сучасний етап розвитку Університету нерозривно пов’язаний з нагальною потребою у загальній технічній і технологічній модернізації всіх сторін суспільного життя. Абсолютну більшість споруд Університету було побудовано або капітально відремонтовано  60–70 років тому, земельні ресурси використовувалися нераціонально, а інфраструктура окремих гуртожитків і навчальних корпусів не відповідає технічним нормам забезпечення сучасного навчального і наукового процесу, умовам проживання та праці. Компактне розміщення  Університету на відведеній території дає можливість  надалі раціонально використати наявні земельні площі для вкрай необхідного нового будівництва. Потребують ремонту й оновлення наявні навчальні корпуси і гуртожитки. Необхідно поліпшити соціальну інфраструктуру студентського містечка, спортивного корпусу, привести у відповідність з європейськими зразками дорожну і тротуарну частину. Основні напрями  реалізації заходів за цим напрямом розвитку наведені нижче.

5.1.1. Пріоритетним завданням розвитку Університету з оновлення матеріально-технічної бази є розробка й затвердження генерального плану забудови його території, відбудова адміністративного корпусу за рахунок концентрації організаційних, фінансових, матеріальних, людських зусиль всього колективу. Розробити проект та спорудити сучасну базу відпочинку для студентства і співробітників Університету, оголосивши  конкурс на його розробку та місце розташування.

5.1.2. Для підвищення соціального статусу й захищеності науково-педагогічного колективу необхідно залучити інвестиційні ресурси за погодженням з Фондом державного майна (можливо, шляхом земельного аукціону) та  спрямувати кошти Університету  на здійснення першочергових соціальних видатків, спрямованих на будівництво нового житлового будинку і  спортивно-оздоровчого корпусу. Спільно з профспілковим комітетом забезпечити якісним харчуванням студентів та співробітників Університету. Зміцнити базу лікувально-оздоровчого профілакторію.

5.1.3. Планове та ефективне проведення поточних ремонтів у навчальних корпусах має бути   якісним  і, як наслідок, довгостроковий період післяремонтної експлуатації – тривалістю не менше п’яти років для місць загального користування та десятирічного безремонтного періоду – дахів. 

5.1.4. Реалізація Програми енергозбереження планується через утеплення приміщень, що має узгоджуватися з модернізацією системи тепло- та водопостачання у навчальних корпусах, гуртожитках, навчально-дослідних господарствах через встановлення автоматичних регуляторів подачі енергоресурсів (відповідно до їх виробничої потреби).

5.1.5. Перехід на автономні котельні, альтернативні джерела енергії. Поступове виробниче оновлення електричної мережі шляхом прокладання нових  ліній має відбуватися на основі нових матеріалів і технологій з урахуванням зростаючої потреби в електроенергії в гуртожитках та навчальних корпусах.

5.1.6. Придбання нової техніки, зокрема вантажного і будівельного автотранспорту, тракторів, снігоприбиральної техніки, формування та ефективне використання запасів пального й мастильних матеріалів для обслуговування Університету, у т. ч. при створенні машинно-тракторної станції для  навчально-дослідних господарств.

5.1.7. Реконструкція основних фондів  та  забезпечення благоустрою прилеглих до будівель Університету територій, проведення реконструкції інженерних мереж, доріг і тротуарів, у т. ч.  для велосипедного руху. Осучаснення зовнішнього вигляду Університету.

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ
ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ

Зміст завдань за даним  напрямом розвитку Університету вбачається у необхідності  підвищення патріотизму, національної свідомості кожного члена науково-педагогічного колективу, обслуговуючих працівників та студентів через вивчення традицій українського народу, ознайомлення з кращими зразками рідної культури, історії села та міста, держави  загалом. Патріотичне виховання студентської молоді має ґрунтуватися на повазі до державного суверенітету, прапора і герба, недоторканності державних кордонів, соборності та унітарності,  знання гімну України. Формування ідеології людиноцентризму в розвитку національної освіти реалізувати шляхом щорічного відвідування викладачами і студентами визначних культурно-історичних пам’яток, знайомства з історичними, військово-патріотичними і культурними надбаннями українського народу, а також підняття рівня академічної культури та патріотичної свідомості, гордості за свій Університет і державу.

6.1.1. З метою координації спільних зусиль у розвитку вітчизняної аграрної науки, сприяння у діяльності Уряду, міністерств аграрної політики та продовольства, екології та природних ресурсів, досліджень важливих і різновекторних проблем з екології, земле- і  природокористування, правознавства і педагогіки, економіки і менеджменту, НУБІП України ініціює створення об’єднання аграрних та інших університетів – Всеукраїнської громадської організації “УНІВЕРСИТЕТИ НАУК ПРО ЖИТТЯ”.

6.1.2. Встановлення заходу “День НУБіП України”, який відзначатиметься в останню суботу червня кожного року з метою відновлення традицій та формування й розвитку нових суспільно-моральних цінностей колективу Університету.

6.1.3. Удосконалення системи загальноуніверситетських нагород і відзнак, забезпечення публічного вручення нагород в навчально-наукових інститутах і на факультетах, відновлення функціонування Дошки пошани, у т. ч. електронної, для наукових, науково-педагогічних працівників та інших співробітників Університету; продовження  відзначення кращих працівників Університету почесним званням “Заслужений працівник НУБіП України”, а науковців – “Почесний доктор НУБіП України”, “Почесний професор НУБіП України”, запровадження системи заохочення і  нагород для кращих студентів і аспірантів. Запровадження іменних нагород, медалей Університету (імені його найкращих вчених).

6.1.4. Створення медіа-центру ставить за мету відображення й відстеження суспільно-політичних настроїв через діяльність соціологічної служби Університету, а також для вивчення громадської думки, зміни формату, накладу й розповсюдження  університетської газети, переформатування  інтернет-порталу Університету мінімум за двома  мовами.

6.1.5. Створення Міжнародної асоціації випускників Університету, формування єдиної електронної  бази даних про випускників, у т. ч. громадян іноземних країн.

6.1.6. Широке залучення до проведення олімпіад,  дослідницької роботи учнів шкіл, училищ, технікумів. Започаткування проведення щорічного випробовування першокурсників за IQ тестами, організація конкурсу наукових студентських робіт та студентської олімпіади з історії Університету та різних галузей наук.

6.1.7. Розроблення логотипів і виготовлення наборів сувенірної продукції та атрибутики  Університету, у т. ч. з урахуванням запитів навчально-наукових інститутів та факультетів (згідно з чинним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

6.1.8. Створення системи заохочень для благодійників, виготовлення меморіальної плити на честь тих, хто взяв участь у відбудові адміністративного корпусу та інших об’єктів. Забезпечення належного зовнішнього вигляду й внутрішнього стану будівель і приміщень Університету як необхідної умови культурного виховання його студентів, науково-педагогічних працівників та інших співробітників.

6.1.9. Постійна підготовка та видання наукових і науково-популярних видань, присвячених історії Університету, його науковим досягненням, видатним науковцям, співробітникам  і випускникам.

6.1.10. Встановлення перехідних призів, зокрема “Кубку ректора” для нагородження переможців щорічних спортивних змагань серед студентських команд із футболу та інших видів спорту.

6.1.11. Створення «Етичного кодексу працівників університету» з метою  дбати про дух моралі і дружби, взаємоповаги в колективі.

НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ

Суспільно-політичні події в державі впливають на рівень демократизації управління Університетом,  передбачають посилення ролі колективів структурних підрозділів, органів громадського самоврядування, активізацію участі професійних,  громадських і студентських організацій в управлінні навчальним закладом.

Керівництво Університету запроваджує нову етику управлінської діяльності. Вона ґрунтується на принципах взаємоповаги і позитивної мотивації, людиноцентризму, розширення повноважень структурних підрозділів вишу,  відкритості процесу розроблення основних нормативних документів, їх обговорення та затвердження, на створенні ефективної системи регулярної звітності кожного виборного керівника перед своїм колективом за всіма напрямами діяльності, чіткому  дотриманні демократичних засад виборної системи. Це впливатиме на комплексну оцінку життєдіяльності Університету.

7.1.1. Відповідно до цілей демократизації суспільного життя науково-педагогічного колективу  активізується й зростатиме надалі роль колективу базового навчального закладу, його структурних складових у складі інститутів і факультетів, а також  відокремлених  підрозділів, у прийнятті важливих рішень життєдіяльності Університету.

7.1.2. Вводяться принципові зміни в рейтингову систему обліку навчально-методичного, науково-педагогічного, культурно-виховного навантаження та схему базового фінансування оплати праці відповідно до чинного законодавства. 

7.1.3. Відповідно до чинного законодавства України та змін, внесених до Статуту Університету, з 2015 року вводиться пряме, конкурсне обрання претендентів на посаду ректора та інших посадових осіб, зокрема, директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр у два послідовних терміни роботи тривалістю до п’яти років.

7.1.4. З метою еволюційного підбору, виховання й заміщення керівних кадрів та  відповідно до європейської практики, в Університеті може встановлюватися дотримання граничного віку особи для  обрання на керівну посаду – ректора, проректорів, деканів, директорів інститутів, центрів, завідувачів кафедр. 

7.1.5. Науково-педагогічні працівники пенсійного віку працюють на посадах за контрактом, тривалість якого визначається ректоратом за погодженням із трудовим колективом, профспілками, відповідно до кваліфікації, почесних та наукових звань і за обсягом диференційованого навчального навантаження.

НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Університет здійснює свою статутну діяльність за рахунок  коштів державного фінансування, коштів спеціального фонду, отриманих від виконання робіт, надання  освітніх, наукових та інших послуг, доходів від виробничої  діяльності навчально-дослідних господарств, коштів від реалізації міжнародних проектів, благодійної допомоги тощо. Фінансування витрат здійснюватиметься відповідно до кошторисних  призначень. Кошти спеціального фонду будуть використовуватися за програмами соціально-економічного розвитку Університету. Кошти благодійного фонду та громадських організацій використовуються гласно і відкрито, відповідно до статутних вимог та цілей учасників і благодійників. Для додаткового залучення коштів будуть широко впроваджуватися засоби морального стимулювання меценатів-благодійників.

На період реалізації Програми перед колективом Університету поставлено завдання довести загальний обсяг зароблених коштів спеціального фонду до половини від бюджетного фінансування за нормативами матеріально-технічного забезпечення ВНЗ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Досягнення необхідного рівня фінансового забезпечення Університету, а відповідно, і фінансової стійкості,  має відбуватися за приведеними нижче цілями.

8.1.1. Визначення обсягів потреби у фінансових ресурсах на основі критеріїв обчислення вартості підготовки фахівців за державним замовленням, розроблення та впровадження методики розрахунку видатків, пов’язаних із здобуттям вищої освіти та наукових ступенів із різних напрямів та спеціальностей.

8.1.2. Забезпечення постійного зростання  фінансування університетської діяльності, збільшення залучення колективами інститутів, факультетів,  кафедр і навчально-науково-виробничих лабораторій коштів від надання наукових, освітніх, технічних, житлово-комунальних, побутових та інших послуг; навчально-дослідними господарствами доходів від виробничо-господарської діяльності в рослинництві, тваринництві та переробці. Розробка стимулів для науково-педагогічних працівників, які роблять вагомий внесок у зміцнення фінансової системи Університету.

8.1.3. Налагодження ефективної взаємодії навчально-наукових інститутів та факультетів із випускниками Університету для поєднання  цінностей взаємопідтримки та взаємодопомоги як у подальшому кар’єрному зростанні, так і для встановлення зворотного зв’язку з метою коригування освітнього процесу та фінансової підтримки з боку випускників.

8.1.4. Фокусування організаційних зусиль на консолідації та концентрації можливостей державно-приватного партнерства, зокрема, за рахунок залучення приватного бізнесу до фінансування інвестиційних проектів Університету у взаємовигідних і перспективних науково-технологічних формах і напрямах.

8.1.5. Встановлення правил прозорого розподілу коштів на матеріально-технічне забезпечення, ремонтні і будівельні роботи між інститутами і факультетами з урахуванням їхніх об’єктивних потреб і стратегічних напрямів розвитку Університету, визначення частки зароблених ними коштів спеціального фонду, яка залишається в їх розпорядженні, посилення особистої відповідальності керівників структурних підрозділів за використання виділених коштів.

8.1.6. Здійснення громадського контролю (вчена рада, профспілки, студентське самоуправління) за ефективністю розподілу та якістю виконання всіх статей кошторису Університету.

НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Університет відповідає більшості критеріїв, за якими надається  статус дослідницького. Однак, за окремими з них, Університет відповідає неповно, а за деякими – умовно. Водночас, Університет має достатні людські,  технічні, природні ресурси  і  значний, не реалізований у попередні роки, потенціал для досягнення індексів  відповідності.

Станом на час прийняття програми в рейтингу університетів країни НУБіП України посідає дванадцяте місце, а серед вищих навчальних закладів освіти м. Києва – четверте. Для повної відповідності Університету статусу дослідницького до 2020 року, зростання його конкурентоспроможності, входження до десятки провідних вишів України необхідно реалізувати певний блок завдань, визначених у стратегії розвитку. Основним iндикатором успіху має стати присутність нашого Університету в основних міжнародних рейтингах найкращих університетів світу.

9.1.1. Розширити входження НУБіП України до міжнародних та європейських асоціацій університетів і  Великої Хартії Університетів.

9.1.2. Колективам інститутів забезпечити для більшості наукових підрозділів отримання протягом року бюджетних призначень спеціального фонду державного бюджету в розмірі, що становить не менше, ніж 50 % обсягу бюджетних призначень, передбачених у загальному фонді для проведення науково-дослідних робіт.

9.1.3. Організувати на базі Університету проведення протягом року не менше трьох – п’яти знакових міжнародних і Всеукраїнських наукових конференцій з відповідною їх реєстрацією.

9.1.4. Інтенсифікувати публікації вчених та проводити їх постійний  моніторинг  у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних – Web of Science, SCOPUS та інших, а також  університетських видань, що входять до переліку фахових видань, затверджених МОН  України, у т.  ч. фахових наукових журналів.

9.1.5. Внести в перелік об’єктів, що є національним надбанням, наукові здобутки вчених Університету, включивши до нього найвідоміші досягнення, зокрема, експозиції музеїв, колекцій, ботанічного саду.

9.1.6. Ректорату Університету сприяти в підтримці отримання молодими вченими премій, винагород і заохочень різного рівня, зокрема премій та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, НАН, НААН, НАПН України.

9.1.7. Забезпечити функціонування інтернет-покриття в гуртожитках Університету та вільний доступ студентів до інформаційних ресурсів  у навчальному процесі.

НАПРЯМ 10. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ЗАВДАНЬ У ГАЛУЗІ АПК, ОСВІТИ І НАУКИ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ
ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

На Університет, як базовий вищий навчальний заклад у агропродовольчій сфері, покладаються  завдання  щодо участі в розробці та виконанні державних програм розвитку вітчизняної освіти, науки і техніки та  галузей економіки України. У зв’язку з цим, колективам вчених за галузями знань та за змістом нормативно-правових документів необхідно долучитися до аналізу змісту розроблених Указів президента, законів, постанов, розпоряджень уряду та брати участь у формуванні й підготовці запланованих центральними органами виконавчої влади нових законотворчих документів з питань аграрної політики та продовольчої безпеки, екології. Навчально-науковим і науково-дослідним інститутам, факультетам, кафедрам необхідно  забезпечити розробку завдань за окремими розділами Програми відповідно до галузей знань, наукової спеціалізації колективів науково-педагогічних працівників.

10.1.1. Реалізувати основні положення Закону України “Про вищу освіту” в організації навчально-виховного процесу в Університеті з адаптацією до специфіки статусу дослідницького університету, його багатогалузевого функціонального спрямування. 

10.1.2. Взяти участь в обговоренні та внесенні змін до проекту Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” і подальшій  реалізації положень даного законопроекту   вченими Університету в фундаментальних і прикладних дослідженнях.

10.1.3. Розробити та/або надати Уряду, Міністерству аграрної політики та продовольства України проект пропозицій до Програми розвитку аграрного сектору економіки України  на період до 2020 року (за розділами) та обґрунтувати соціально-економічні наслідки її реалізації на перспективу. Залучити до цієї роботи найкращих вчених та практиків України.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Виконання Програми розвитку Університету на період до 2020 року дасть можливість закріпити за Національним університетом  біоресурсів і природокористування України статус дослідницького,  перетворити його у престижний і авторитетний як в Україні, так і за кордоном вищий навчальний заклад. Узагальнений  виграш  від реалізації напрямів і стратегій програми конкретизується в таких результатах:

1. Підвищиться якість підготовки студентів, зросте рівень наукових досліджень, рейтинг і авторитет Університету й держави Україна в Європейському союзі, країнах СНД та світі в цілому. Будуть створені  гідні  та рівні умови і можливості для здобуття повноцінної освіти  громадянами різних країн, суспільних верств українського населення з метою плідної праці на благо держави, гармонійного розвитку особи та її творчої самореалізації.

2. Покращиться зміст освіти, перелік нових програм, зросте якість навчання, підвищиться рівень отриманих знань, навичок та компетенцій шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, збільшиться кількість випускників Університету, працевлаштованих в органах державного управління, установах, організаціях, міжнародних компаніях, інших суб’єктах підприємництва.

3. Розвиток матеріально-технічної бази, придбання нового й сучасного лабораторного обладнання, пакетів моделюючих програм, комп’ютерів та інформаційно-комунікаційного обладнання, приведення у відповідність до світових стандартів наукового та навчально-методичного забезпечення всіх ланок освіти і науково-дослідницької роботи завдяки розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розробок та їх комерціалізації  узгодить потреби ринку освітніх та наукових послуг і ринку праці, забезпечить міцний зв’язок освіти, науки і виробництва.

4. Розширяться й активізуються зовнішньоекономічні освітні, наукові та культурні зв’язки, міжнародна науково-технічна і технічна кооперація між науковцями університетів-партнерів, збільшиться кількість студентів-іноземців, програм обміну вченими, аспірантами і студентами, мобільність обміну,  пришвидшиться вхід Університету до світового освітнього та наукового простору.

5. Розвиток соціальної інфраструктури на території Університету, будівництво нового житла для науково-педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та студентів поліпшить умови їх праці й відпочинку, підвищить соціальний захист, забезпечить доступ до сфери харчових, побутових, культурних та інших послуг, сприятиме зростанню професіоналізму та соціального статусу, у т. ч. шляхом забезпечення  державної підтримки як працівників університету дослідницького типу.

6. Зміцниться взаємоповага йгідність, мораль і духовність всього науково-педагогічного та обслуговуючого колективу Університету, у студентської молоді будуть сформовані  національні світоглядні позиції, патріотизм, героїзм.

Реалізація заходів програми розвитку Університету забезпечить підвищення його конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішніх ринках з надання наукових і освітянських послуг. Синергетичним ефектом через впровадження програми, ефективне використання бюджетних коштів стане зростання добробуту всіх членів суспільства, зокрема студентів, науково-педагогічного та обслуговуючого персоналу університету й держави в цілому.

 

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua